Prezentowane reklamy są dodawane przez naszego dostawcę usług hostingowych cba.pl i nie stanowią przedmiotu naszej działalności.Wybrane wiadomości archiwalne

 • Wypełnimy Twój PIT - oferujemy bezpłatną pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za 2020 rok. Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Dzierzkowskiej 9 w Radomiu (konieczny jest wcześniejszy kontakt tel.: 608 760 863). W imieniu podopiecznych gorąco zachęcamy do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).
  Program do rozliczania PIT online


 • Samodzielnie wypełniasz swój PIT ? - proponujemy skorzystać z darmowego programu e-Pity on-line i przekazać na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433). Program nie wymaga instalacji - klikasz, wypełniasz i wysyłasz (lub drukujesz).
  DZIECI  BĘDĄ  CI  WDZIĘCZNE  !
  Program do rozliczania PIT online


 • W okresie od 01.06.2020 do 15.12.2020 roku Stowarzyszenie realizuje zadanie „Krok do przodu po lepsze jutro” współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Adresatami zadania są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego. Głównym celem realizowanych w ramach projektu działań jest profilaktyka przemocy i uzależnień.
  W ramach zadania realizowane są następujące działania:
  - spot telewizyjny o tematyce profilaktyki przemocy, który jest dostępny pod linkiem https://youtu.be/qwMLvUYP1tQ i emitowany w lokalnej TV DAMI oraz spot profilaktyczny w Radio
  - konkurs na komiks - Nie bądź obojętny na przemoc i konkurs na plakat profilaktyczny – Nie bądź obojętny na przemoc
  - seminaria poświęcone tematyce uzależnień i walki z ich skutkami
  - piknik profilaktyczny – promowanie życia w trzeźwości ukazanie sposobów komunikacji rodzinnej bez użycia agresji
  - warsztaty edukacyjne dla dorosłych
  - indywidualne specjalistyczne konsultacje pedagogiczne oraz poradnictwo coachingowe dla rodzin.
  Gorąco zachęcamy do przeczytania czterech, niżej opublikowanych, artykułów pogłębiających wiedzę z zakresu profilaktyki uzależnień: Samotność i osamotnienie w rodzinie, Wolność fundamentem szczęścia, Przemoc rani i zniewala, Trzeźwość – Wolność - Szczęście.
  Koordynatorem zadania jest Izabela Kolanowska. Projekt dofinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.


 • Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym pod nazwą "Rodzina w oczach dzieci" realizowanym wśród dzieci i młodzieży w wieku 6 - 19 lat zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Termin nadsyłania prac: do 30 października 2020 r. Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu. Konkurs odbywa się w ramach projektu "Pracownia pozytywnych emocji" współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
  aparat fotograficzny


 • W okresie wakacji 2020 r. Stowarzyszenie sfinansowało wypoczynek letni dla grupy 20 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia” w Radomiu. Wychowankowie uczestniczyli w:
  - obozie wypoczynkowym w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji Rejów w Skarżysku-Kamiennej w okresie 06-20.07.2020 r.
  - koloniach letnich z programem terapeutycznym nad morzem w Międzywodziu w okresach 22-31.07.2020 r. oraz 09-18.08.2020 r.
  - kolonii letniej o charakterze socjoterapeutycznym w Zakopanem w okresie 26.07-04.08.2020 r.
  Łączny koszt wypoczynku wyniósł 21780 zł i pokryty został ze środków pozyskanych z 1% podatku dochodowego za rok 2019 w wysokości 11780 zł oraz darowizny celowej przekazanej przez NOBLE HEALTH sp. z o.o. w wysokości 10000 zł.
  Aktywny wypoczynek, zorganizowany z zachowaniem wszelkich obowiązujących zasad i obostrzeń sanitarnych, był bardzo potrzebny dla dzieci i młodzieży, przyczynił się do podniesienia ich kondycji psychofizycznej, która drastycznie obniżyła się po dłuższym okresie funkcjonowania w warunkach izolacji spowodowanej pandemią COVID-19.
  Wcześniej Stowarzyszenie Słoneczny Dom wspierało swoich podopiecznych w przeciwdziałaniu skutkom pandemii zakupując w pierwszym, najtrudniejszym jej okresie środki ochronne dla członków Stowarzyszenia oraz wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”, tj. termometr zdalny, płyn do dezynfekcji i maseczki ochronne. (na kwotę - 925,15 zł, która pochodziła ze środków przekazanych przez darczyńców).


 • W 2020 roku Stowarzyszenie pozyskało z 1% podatku dochodowego za rok 2019 kwotę 27647,80 zł.Cieszymy się !
  Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które ofiarowały swoje środki na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia.

  Otrzymana od Państwa pomoc jest dla nas niezwykle cenna, zwłaszcza w obecnym, tak trudnym czasie, w którym borykamy się z pandemią COVID-19. Umożliwia nam podejmowanie zadań mających na celu zabezpieczenie zdrowia i innych pilnych potrzeb rozowojowych dzieci, przeciwdziałanie skutkom pandemii.


 • Przez cały rok 2019 realizowane było zadanie "PRZYSTAŃ - miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny" – dwuletni projekt finansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem organizacji była Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu.
  W ramach realizacji zadania zwiększony został zakres i forma wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego (rodzin i dzieci zamieszkujących osiedle bloków socjalnych na Potkanowie w Radomiu oraz dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej oraz ich rodziców i opiekunów). Odbiorcy zadania mieli do wyboru różne ciekawe formy wsparcia:
  1. PROGRAM PROFILAKTYCZNY MOŻEMY INACZEJ dla dzieci mieszkających na osiedlu bloków socjalnych, w ramach którego odbyły się:
     - zajęcia sportowe PIŁKA JEST JEDNA, BRAMKI SĄ DWIE - blokowa grupa sportowa
     - PRACOWNIA POZYTYWNYCH EMOCJI - KOCYKOWE MIASTECZKO
     - warsztaty STARY KREDENS BABCI KRYSI - MIĘDZYPOKOLENIOWY ŚWIAT TWORZENIA
     - PIKNIKI RODZINNE
  2. PROGRAM PROFILAKTYCZNY dla dzieci z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych:
     - warsztaty profilaktyczne ABECADŁO EMOCJI
    - grupa terapeutyczna dla młodzieży - WĘDRUJĄC KU DOROSŁOŚCI
     - warsztaty AKADEMIA DOBREGO RODZICA
  Koordynatorem zadania była pani Monika Bednarczyk. Łączny koszt realizacji zadania to 82904,06 zł, w tym 80774,06 zł stanowiła dotacja z FIO, 2130 zł stanowił wkład osobowy Stowarzyszenia.


 • Kolejny rok trwała współpraca Stowarzyszenia z Fundacją Pana Tomasza Gałka „Perspektywy”, w ramach projektu „LEPSZE JUTRO”. Współpraca ta, za porozumieniem stron została ograniczona w minionym roku do konkretnych zadań związanych z leczeniem ortodontycznym wychowanków, uzyskaniem prawa jazdy przez usamodzielniających się wychowanków oraz nauki języka angielskiego.
  W roku 2019 Fundacja przekazała w ramach projektu „LEPSZE JUTRO” na potrzeby podopiecznych kwotę 87898 zł, która przeznaczona została na realizację w/w celów.


 • W okresie od 17.06.2019 r. do 30.11.2019 r. realizowane było zadanie „Pracownia pozytywnych emocji” finansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - Zarząd Województwa Mazowieckiego. Głównym celem zadania było wzmocnienie rodziny poprzez udzielenie pomocy i wsparcia specjalistycznego dla rodzin biologicznych, zastępczych, opiekunów dzieci pozostających w systemie pieczy zastępczej oraz ochrona dziecka poprzez udzielenie wsparcia terapeutycznego i profilaktycznego. W ramach zadania realizowane były następujące działania:
  - konkurs fotograficzny „Mazowsze w oczach dzieci”
  - warsztaty dla dzieci i młodzieży - „Pracownia pozytywnych emocji”
  - warsztaty dla rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych
  - zajęcia filmowe - przygotowanie i pokaz filmu stworzonego przez uczestników zajęć
  - poradnictwo specjalistyczne - poradnictwo pedagogiczne i rodzinne, poradnictwo coacha
  - piknik rodzinny - turniej sportowy i ognisko połączone z konkursami dla całych rodzin
  - warsztaty "łagodnie i stanowczo" wyjazd rodzinny połączony z warsztatami pracy nad relacjami
  - grupa wsparcia dla rodziców w tym rodziców zastępczych
  Realizowane działania przyczyniały się do przygotowania młodego pokolenia do pełnienia odpowiedzialnych ról w rodzinie, edukowania na temat konieczności ograniczania przemocy w rodzinie, odreagowania napięć związanych z doświadczanymi trudnościami w wychowywaniu dziecka, poprawy funkcjonowania rodzin poprzez wzmocnienie kompetencji rodzicielskich.
  Koordynatorem zadania była pani Izabela Kolanowska. Łączny koszt realizacji zadania to 57746,40 zł, w tym 50000 zł dofinansowane zostało z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 3600 zł stanowił wkład rzeczowy, 3380 zł wkład osobowy (wolontariat) Stowarzyszenia oraz 766,40 zł wkład finansowy własny Stowarzyszenia.


 • W okresie wakacyjnym Stowarzyszenie zorganizowało i sfinansowało wypoczynek połączony z oddziaływaniami o charakterze terapeutycznym dla grupy 21 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu. Wychowankowie uczestniczyli w:
  - obozie wypoczynkowym o charakterze socjoterapeutycznym nad morzem w Łazach k. Mielna w okresie 17-31.07.2019 r.
  - kolonii letniej z programem terapeutycznym w Zakopanem w okresie 04-13.08.2019 r.
  - wycieczce do Zakopanego w dniach 15-18.08.2019 r.
  Łączny koszt wypoczynku wyniósł 18400 zł i pokryty został ze środków pozyskanych z 1% podatku dochodowego za rok 2018.


 • W okresie 28.01-10.02.2019 r. Stowarzyszenie Słoneczny Dom współorganizowało i sfinansowało wypoczynek w okresie ferii zimowych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Mieszkanie Usamodzielnienia”. Wychowankowie pozostający w w/w placówkach uczestniczyli w zajęciach na obiektach MOSiR-u (baseny, lodowiska), seansach filmowych w Multikinie oraz wycieczce na stok narciarski w Bałtowie. Oferta umożliwiła dzieciom w sposób aktywny, atrakcyjny spędzić czas wolny, poprawić kondycję psychofizyczną przed podjęciem obowiązków szkolnych w II półroczu.
  Koszt zadania wyniósł 2575 zł i został pokryty ze środków pozyskanych z 1% podatku dochodowego za rok 2018.


 • Samodzielnie wypełniasz swój PIT ? - proponujemy skorzystać z darmowego programu e-Pity on-line i przekazać na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433). Program nie wymaga instalacji - klikasz, wypełniasz i wysyłasz (lub drukujesz).
  DZIECI  BĘDĄ  CI  WDZIĘCZNE  !
  Program do rozliczania PIT online


 • Wypełnimy Twój PIT - oferujemy bezpłatną pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za 2019 rok. Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Dzierzkowskiej 9 w Radomiu (prosimy o wcześniejszy kontakt tel.: 608 760 863). W imieniu podopiecznych gorąco zachęcamy do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).
  Program do rozliczania PIT online


 • Stowarzyszenie w 2019 roku pozyskało z 1% podatku dochodowego za 2018 rok kwotę 14357,30 zł.
  W imieniu podopiecznych Stowarzyszenia pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom!
  Pozyskane środki pomogą w realizacji celów organizacji, do których należą przede wszystkim podnoszenie standardów opieki i wychowania podopiecznych, działania zmierzające do tego, by wnosić radości w życie dzieci, czynić je łatwiejszym i szczęśliwszym. Życzymy, by życzliwość i dobro, które Państwo zaoferowali, wróciło do Was zwielokrotnione.


 • W dniu 24.04.2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia. Przedstawione zostały i przyjęte sprawozdania finansowe i merytoryczne za rok 2018 oraz sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Zarządu za okres kadencji, tj. za lata 2016-2018.
  Dokonano następnie wyborów nowych władz organizacji. Walne Zgromadzenie uchwaliło ten sam skład Zarządu (który ukonstytuował się następująco: Paweł Krąpiec - Prezes, Izabela Kolanowska - Wiceprezes i Małgorzata Kopycka.- Sekretarz Zarządu) oraz Komisji Rewizyjnej (Mirosława Rej - Przewodnicząca, Bogdan Franus - Sekretarz i Małgorzata Czerwonka - Członek Komisji).
  Walne Zgromadzenie uchwaliło także zmiany w Statucie Stowarzyszenia dotyczące rozszerzenia celów działania organizacji poprzez skierowanie oferty do osób, które nie są spokrewnione z wychowankami objętymi pieczą zastępczą, a znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, a także do środowiska seniorów.


 • W okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2018 roku realizowane było zadanie "PRZYSTAŃ - miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny" - dwuletni projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (trwający do 31.12.2019r.) Zadaniem objętych było pięć organizacji: MOPS w Radomiu, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu oraz Placówki Rodzinne nr 1, nr 2 i nr 7 w Radomiu. W ramach zadania zrealizowane zostały działania:
  - Zajęcia sportowe „Piłka jest jedna, bramki są dwie” - blokowa grupa sportowa (prowadzona przez p. Emila Markiewicza, trenera radomskiego klubu „RADOMIAK")
  - Warsztaty „Stary kredens babci Krysi” (program profilaktyczny „Możemy inaczej”) dla dzieci i dorosłych mieszkających na osiedlu bloków socjalnych
  - Piknik rodzinny zorganizowany na terenie Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Radomiu, w którym uczestniczyli mieszkańcy osiedla Potkanów oraz rodziny zastępcze (łącznie ponad 140 osób) mający na celu animację społeczności lokalnych
  - Warsztaty profilaktyczne „Abecadło emocji” oraz grupa terapeutyczna dla młodzieży „Wędrując ku dorosłości” (programy adresowane dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych)
  - Letnia szkoła przetrwania (wakacyjny obóz dla dzieci i młodzieży w miejscowości Kulka)
  - Akademia dobrego rodzica - warsztaty dla mam dzieci z bloków socjalnych - „Mogę zmienić siebie i swoją sytuację - Pomysł na siebie i zmianę swojego życia"
  Poprzez zajęcia terapeutyczne, profilaktyczne, sportowe oraz różnego typu warsztaty zwiększono zakres i formę wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego z rodzin zamieszkujących osiedle bloków socjalnych w Radomiu, jak też dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej oraz ich rodziców i opiekunów. W 2019 roku działania mają być kontynuowane, zwiększone i udoskonalone zostanie wsparcie adresowane do rodziców.
  Koordynatorem zadania jest pani Monika Bednarczyk. Łączny koszt realizacji zadania to 80638,29 zł, w tym: 68290,00 zł stanowiła dotacja z FIO, 9450,00 zł stanowił wkład rzeczowy/osobowy Stowarzyszenia i 2898,29 zł wkład finansowy własny Stowarzyszenia.


 • W okresie od 1 lipca do 31 października 2018 r. realizowane było zadanie „Krok do przodu po lepsze jutro” finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach którego zrealizowano działania:
  - Opracowanie i wydruk książki z bajkami terapeutycznymi
  - Wydanie broszury informacyjnej oraz kampania medialna - spot telewizyjny o charakterze informacyjno-edukacyjnym emitowany na antenie TV lokalnej; spot radiowy emitowany na antenie Radio Plus Radom, 3 audycje w Radio Plus Radom oraz 4 artykuły na stronie Stowarzyszenia
  - Konkurs plastyczny: (zaproszenie skierowane do 23 szkół i 15 przedszkoli. Na konkurs wpłynęło 74 prace, zorganizowano wystawę prac oraz spotkanie uczestników konkursu i ich rodziców)
  - Warsztaty dla osób zagrożonych przemocą w związku z alkoholem w PCPR w Zwoleniu
  - Rodzinne warsztaty manualne „Stary kredens babci Krysi” - warsztaty integracji rodzinnej
  - Warsztaty dla specjalistów - skuteczna pomoc osobom z rodzin alkoholowych, w których występuje przemoc - Jak skutecznie pomagać?
  - Poradnictwo pedagogiczne i coachingowe
  Koordynatorem zadania była pani Izabela Kolanowska. Łączny koszt realizacji zadania to 37349,61 zł, w tym: 28890,00 zł dofinansowane zostało z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 2400 zł stanowił wkład rzeczowy, 5880 zł wkład osobowy (wolontariat) oraz Stowarzyszenia i 179,61 zł wkład finansowy własny Stowarzyszenia.


 • W okresie od 1 lipca do 30 października 2018 roku. realizowane było zadanie „Pracownia pozytywnych emocji” finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
  W ramach zadania realizowane były następujące działania:
  - Kampania informacyjno-edukacyjna w ramach której zorganizowano seminarium „Rodzina na medal”, które odbyło się w Zespole Szkół Rolniczo-Technicznych w Zwoleniu a jego celem było wzmocnienie działań wspomagających rodziny dysfunkcyjne. Patronat honorowy nad seminarium objął Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego
  - Opracowanie i wykonanie gry o charakterze profilaktycznym z zakresu relacji rodzinnych
  - Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży – „Pracownia pozytywnych emocji”
  - Zajęcia teatralne, pozwalające na połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej, podczas których uczestnicy przygotowali spektakl „Mały Książę”
  - Warsztaty dla rodziców „Łagodnie i stanowczo”
  - Piknik rodzinny w Muzeum Wsi Radomskiej, w którym udział wzięło ponad 100 osób, w tym 12 rodzin zastępczych
  Koordynatorem zadania była pani Izabela Kolanowska. Łączny koszt realizacji zadania to 53766,29 zł, w tym: 47222,00 zł dofinansowane zostało z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 2100 zł stanowił wkład rzeczowy, 3900 zł wkład osobowy (wolontariat) Stowarzyszenia oraz 544,29 zł wkład finansowy własny Stowarzyszenia.


 • Przez kolejny, 2018 rok, trwała owocna współpraca Stowarzyszenia z Fundacją Pana Tomasza Gałka „Perspektywy” w ramach projektu „LEPSZE JUTRO”, którym objęci są podopieczni Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Słoneczny Dom i Mieszkania Usamodzielnienia w Radomiu. W ramach realizacji projektu podjęte zostały i sfinansowane przez Fundację działania: kurs prawa jazdy dla 6 osób, leczenie stomatologiczne i ortodontyczne dzieci - aparaty ortodontyczne (działania kontynuowane od 2017r.); zakup karnetów na obiekty MOSiR-u (basen, lodowisko); nauka języka angielskiego dla wychowanków w szkole Helen Doron oraz The Point, sfinansowanie wycieczek klasowych, obozów, „zielonych szkół” oraz wizyt specjalistycznych i terapii (psychiatra, logopeda, psycholog) dla kilku wychowanków; korepetycje z j. polskiego i matematyki; działania ukierunkowane na rozwój pasji i zainteresowań dzieci (zakup akcesoriów fryzjerskich, piłkarskich, opłacanie zajęć, treningów itp.).
  Wydatki poniesione w 2018r. na ww. działania wyniosły łącznie 69240,14 zł. Dzięki współpracy z Fundacją „Perspektywy” młodzież podnosi swoje kwalifikacje, kompetencje emocjonalno-społeczne, realizuje pasje. Specjalistyczne wsparcie daje szansę na poprawę sytuacji osobistej wychowanków, ich funkcjonowania w placówce oraz później w dorosłym życiu.


 • W paździeniku 2019 roku odbył się konkurs fotograficzny pod nazwą "Mazowsze w oczach dzieci" realizowanym wśród dzieci i młodzieży w wieku 6 - 18 lat zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego. Konkurs współfinansowany był przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Koordynatorem projektu była Pani Izabela Kolanowska.


 • Samodzielnie wypełniasz swój PIT ? - proponujemy skorzystać z darmowego programu e-Pity on-line i przekazać na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433). Program nie wymaga instalacji - klikasz, wypełniasz i wysyłasz (lub drukujesz).
  DZIECI  BĘDĄ  CI  WDZIĘCZNE  !
  Program do rozliczania PIT online - e-pity 2018


 • Wypełnimy Twój PIT - oferujemy bezpłatną pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za 2018 rok. Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Dzierzkowskiej 9 w Radomiu (prosimy o wcześniejszy kontakt tel.: 608 760 863). W imieniu podopiecznych gorąco zachęcamy do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).
  Program do rozliczania PIT online - e-pity 2018


 • Stowarzyszenie w 2018 roku pozyskało z 1% podatku za 2017 rok kwotę 10827,00 zł.Cieszymy się !
  Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które ofiarowały swoje środki na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia. Działanie organizacji, takich jak nasza, związane jest z życzliwością i wrażliwością ludzi dobrej woli. Otrzymana od Państwa pomoc jest dla nas niezwykle cenna, bo umożliwia podejmowanie zadań mających na celu zabezpieczanie potrzeb rozowojowych dzieci, wnoszenie radości w ich życie, czyli tego, co powinno być nierozerwalnie związane z dzieciństwem, a tak rzadko jest udziałem naszych podopiecznych.


 • 8 września 2018 roku Stowarzyszenie Słoneczny Dom razem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. Miłosierdzia Bożego serdecznie zaprasza na PIKNIK RODZINNY, w ramach realizowanego zadania „PRZYSTAŃ – miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny”. Piknik rozpocznie się o godzinie 12:00 na terenie Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Radomiu przy ul. Starokrakowskiej 144.
  Klikając tutaj zobaczysz plakat zapraszający na piknik (plik w formacie pdf). Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


 • W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyło się WALNE ZGROMADZENIE naszego Stowarzyszenia. Przedstawione zostały sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2017 rok. Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność.


 • W okresie ferii zimowych, tj. od 15 do 28 stycznia 2018 roku wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz Domu Usamodzielnienia w Radomiu uczestniczyli w realizowanym przez Stowarzyszenie Słoneczny Dom projekcie pod nazwą „Daj dzieciom radość” finansowanym z programu „Decydujesz, pomagamy” zorganizowanego przez TESCO POLSKA. Możliwość skorzystania z oferty miały osoby pozostające w placówkach w okresie ferii, jak też dzieci przebywające na przepustkach w domach rodzinnych.
  W ramach projektu organizowane były codziennie zajęcia o charakterze rekreacyjno-sportowym i kulturalno-rozrywkowym, które miały na celu zapewnienie wychowankom aktywnego, atrakcyjnego wypoczynku, propagowanie czynnych form spędzania czasu wolnego, zdrowego stylu życia, rozwój zainteresowań, integrację środowiska wychowanków placówki, jak też kształtowanie niektórych kompetencji społecznych.
  Zgodnie z życzeniami i potrzebami wychowanków organizowane były cykliczne wyjścia na basen do Aquaparku „Neptun” oraz na lodowisko MOSiR-u. Odbyły się zajęcia w Muzeum Wsi Radomskiej, w Parku Trampolin Sky Jump, w MK Bowling w „Galerii Rosa” oraz w „Laser Arena & Game Bar”, jak też wyjścia na seanse filmowe w kinach radomskich i udział w spektaklu „Mayday” w Teatrze Radomskim. W trakcie całego okresu realizacji zadania prowadzone były na terenie placówki zajęcia kulinarne, na których wychowankowie mogli przyrządzać pod okiem opiekuna ulubione dania, desery urozmaicające codzienne menu, poznawać sztukę kulinarną, zdobywać praktyczne umiejętności w tym zakresie. Na zakończenie wszyscy wychowankowie obu placówek uczestniczyli we wspólnym podsumowaniu ferii i poczęstunku, które odbyło się w restauracji McDonald’s. Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Były atrakcyjne, dostarczyły uczestnikom wiele dobrej zabawy, możliwość odreagowania stresów związanych z sytuacją szkolną oraz rodzinną, zdobycia nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności w zakresie życia społecznego.
  Analiza zadania pokazuje, że tego typu przedsięwzięcia są bardzo potrzebne w pracy z wychowankami placówki, prowadzą do poprawy funkcjonowania podopiecznych w placówce i środowisku. Pragniemy serdecznie podziękować TESCO POLSKA za inicjatywę i przekazane środki finansowe umożliwiające realizację projektu oraz klientom lokalnych sklepów Tesco, których głosy zadecydowały o przyznaniu grantu dla naszej organizacji.


 • Wypełnimy Twój PIT - oferujemy bezpłatną pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za 2017 rok. Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Dzierzkowskiej 9 w Radomiu (prosimy o wcześniejszy kontakt tel.: 608 760 863). W imieniu podopiecznych gorąco zachęcamy do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).
  Program do rozliczania PIT online - e-pity 2017


 • Samodzielnie wypełniasz swój PIT ? - proponujemy skorzystać z darmowego programu e-Pity on-line i przekazać na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433). Nie wymaga instalacji - klikasz, wypełniasz i wysyłasz lub drukujesz.
  DZIECI  BĘDĄ  CI  WDZIĘCZNE  !
  Program do rozliczania PIT online - e-pity 2017


 • Przez cały 2017 rok trwała współpraca z Fundacją Pana Tomasza Gałka „Perspektywy”, w ramach bezterminowego projektu „LEPSZE JUTRO”, którego przedmiotem są wspólne działania zmierzające do podniesienia standardu życia wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz Mieszkania Usamodzielnienia, umożliwienie wychowankom zdobycie kompetencji, mających przyczynić się do lepszego startu życiowego. Koordynatorem projektu jest Pani Ewa Drelewska.
  W ramach realizacji projektu „Lepsze Jutro” w roku 2017 podjęte zostały i sfinansowane przez Fundację następujące działania:
  - szkolenie dla psychologa placówki "Terapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży”
  - kurs prawa jazdy dla 6 osób
  - zakup kart miejskich dla 5 podopiecznych Stowarzyszenia
  - leczenie ortodontyczne podopiecznych, aparaty korekcyjne dla 12 dzieci
  - zakup karnetów na obiekty MOSiR-u (basen, lodowisko)
  - zakup i naprawa rowerów na potrzeby wychowanków obydwu placówek
  - nauka języka angielskiego metodą Helen Doron dla 8 wychowanków
  - dofinansowanie ferii zimowych w Górach Świętokrzyskich dla grupy 21 wychowanków POW „Słoneczny Dom”
    i Domu Usamodzielnienia
  - sfinansowanie wakacyjnego obozu żeglarskiego w okresie 02-14 lipca 2017 r. dla 15 wychowanków
    POW „Słoneczny Dom” i Domu Usamodzielnienia
  - kurs pierwszej pomocy dla 6 podopiecznych
  - bieżące leczenie okulistyczne i dentystyczne dzieci
  - sfinansowanie całodniowej wycieczki do Warszawy dla wychowanków POW „Słoneczny Dom”
    i Domu Usamodzielnienia
  - wizyty diagnostyczne 2 dzieci u specjalistów (psychiatra, logopeda)
  - terapia specjalistyczna 2 letniego podopiecznego Stowarzyszenia
  - korepetycje z języka polskiego i matematyki dla 6 wychowanków
  - działania ukierunkowane na rozwój pasji i zainteresowań dzieci (zakup akcesoriów fryzjerskich, piłkarskich,
    opłacanie zajęć, treningów)
  - zakup sprzętu komputerowego
  - sfinansowanie prywatnej wizyty diagnostycznej u lekarza psychiatry wychowanka POW „Słoneczny Dom”
  W roku 2017 Fundacja przekazała na rzecz Stowarzyszenia kwotę 127000,00 zł. Wydatki poniesione w 2017 r. na w/w działania wyniosły łącznie 116275,44 zł. Pozostałe środki przekazano na kontynuację działań w 2018 r. Współpraca z Fundacją „Perspektywy” jest rozwojowa, przynosi wychowankom wymierne korzyści.


 • W dniu 12 grudnia 2017 roku w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu zorganizowana została okolicznościowa impreza z okazji jubileuszu 10-lecia istnienia Stowarzyszenia „Słoneczny Dom”, na której zaprezentowana została historia, idea powstania i funkcjonowania oraz działalność organizacji na przestrzeni 10 lat prowadzona na rzecz wszystkich form pieczy zastępczej z terenu miasta Radomia oraz na rzecz ościennych powiatów. Złożono podziękowania zasłużonym i oddanym pracy na rzecz dzieci członkom Stowarzyszenia, jego partnerom, darczyńcom i sponsorom. Jubileusz zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz Miasta Radomia, MCPS w Warszawie, lokalnych i samorządowych jednostek polityki społecznej, KMP w Radomiu oraz wielu zaprzyjaźnionych instytucji działających w pomocy społecznej i wspierających ten system, doceniając tym samym wkład pracy Stowarzyszenia Słoneczny Dom w obszarze pieczy zastępczej nad dzieckiem.
  Okolicznościowe spotkanie odbyło się w bardzo przyjemnej, przedświątecznej atmosferze, uświetnione zostało występem chóru CANTATE DEO przy parafii Św. Barbary w Pionkach, zakończone zostało Bożonarodzeniowymi życzeniami i wspólnym poczęstunkiem. Spotkanie dostarczyło obecnym moc wrażeń i przyniosło wymierne efekty w postaci promocji Stowarzyszenia w środowisku.


 • Stowarzyszenie w 2017 roku pozyskało z 1% podatku za 2016 rok kwotę 10483,90 zł.Cieszymy się ! W imieniu podopiecznych i Zarządu składamy gorące podziękowania wszystkim podatnikom, którzy wybrali nasze Stowarzyszenie. Państwa decyzja wymiernie wpływa na polepszenie jakości życia naszych podopiecznych. Przekazane pieniądze umożliwiają nam realizowanie statutowych zadań i podejmowanie nowych wyzwań. Dziękujemy za dar serca i okazane nam zaufanie.


 • W dniach od 8 do 15 sierpnia 2017 roku 20 wychowanków z POW „Słoneczny Dom” i Domu Usamodzielnienia wraz z opiekunami kolejne wakacje spędzało w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji „Rejów” w Skarżysku-Kamiennej. Tak jak w ubiegłych latach z POW przy ul. Dzierzkowskiej 9 młodzież wyruszyła rowerami na dworzec PKP Radom, aby tam pociągiem udać się do Skarżyska. Z dworca w Skarżysku-Kamiennej pokonała rowerami trasę do ośrodka Rejów. Młodzież mieszkała w domkach letniskowych przy samym zalewie i plaży. W tym roku pogoda była piękna. Wychowankowie spędzali czas nad wodą, pływali na materacach, grali w piłkę w wodzie, siatkówkę. Zorganizowana grupa chłopców łowiła ryby. Okazało się, że dużą atrakcją dla nich było oprawienie i smażenie ryb. Popołudniami odbywały się wycieczki rowerowe, piesze spacery po lesie w trakcie których dzieci zbierały jeżyny i jagody. Ośrodek Rejów udostępnił wychowankom POW „Słoneczny Dom” fantastyczne miejsce, w którym mogli doskonale wypocząć oraz serwował dzieciom bardzo dobrą kuchnię.
  W dniu 15 sierpnia 2017 roku po wspaniałym pożegnalnym śniadaniu wszyscy wyruszyli na rowerach na dworzec PKP w Skarżysku-Kamiennej, skąd wyjechali pociągiem do Radomia. Dla starszych wychowanków był to trzeci pobyt w Rejowie, dla młodszych pierwszy, ale dla wszystkich niepowtarzalny.
  Wyjazd możliwy był dzięki sponsorom, którzy przekazali środki na ten cel NOBLE HEALTH sp. z o.o. z Wielogóry oraz PETRAX sp. z o.o. z Warszawy. W imieniu wychowanków serdecznie dziękujemy.


 • W okresie od 10 lipca do 30 listopada 2017 roku realizowane było zadanie „RODZINA – tu wszystko się zaczyna” współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
  W ramach zadania, którym objętych było łącznie 346 osób (w tym 36 dzieci), prowadzono współpracę z dziewięcioma instytucjami publicznymi.
  Głównym celem zadania było wzmocnienie rodziny poprzez udzielenie pomocy i wsparcia specjalistycznego dla rodzin biologicznych, adopcyjnych, zastępczych, opiekunów dzieci pozostają w systemie pieczy zastępczej (w obszarze wzrostu kompetencji rodziców i opiekunów dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich, kształtowania postaw i wartości rodzinnych, propagowania wzorców życia rodzinnego i wskazania prawidłowych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych) oraz ochrona dziecka poprzez udzielenie wsparcia terapeutycznego i profilaktycznego. W ramach zadania zorganizowano:
  1. Pracownię umiejętności i kompetencji rodzicielskich
  W ramach „Pracowni umiejętności i kompetencji rodzicielskich” przeprowadzono
  - cykl 5 treningów skutecznego dziadka zastępczego (20 godzin) oraz całodniową wycieczkę do Kazimierza Dolnego
  - szkolenia dla rodziców/opiekunów (24 godziny)
  2. Debatę społeczną „DZIECI MAJĄ SWOJE PRAWA”
  Honorowy patronat nad seminarium objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny udzieliło Radio Plus Radom.
  3. Grupę terapeutyczną dla dzieci „MOC JEST W NAS”
  W ramach grupy odbyły się 32 godziny zajęć terapeutycznych i 12 godzin zajęć w terenie. Zorganizowanie grupy przyczyniło się do stworzenie dzieciom możliwości nawiązywania bliskich kontaktów z innymi oraz relacji opartych na zaufaniu, jak również umożliwienie dzielenia się w bezpiecznej atmosferze, osobistymi doświadczeniami związanymi z doznaną krzywdą.
  4. Grupę profilaktyczną dla dzieci „Młodzi odkrywcy”
  W ramach grupy zorganizowano 20 godzin zajęć. Zorganizowanie grupy przyczyniło się do rozwijania umiejętności asertywnego zachowania, rozbudzania indywidualnych zainteresowań dzieci oraz profilaktyki w zakresie zdrowego życia.
  5. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne
  Beneficjenci mogli skorzystać z porad pedagoga, psychologa oraz coacha.
  Koordynatorem zadania była pani Monika Bednarczyk. Łączny koszt realizacji zadania to 40905,93 zł, w tym: 32000,00 zł dofinansowane zostało z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 8520,00 zł stanowił wkład rzeczowy/osobowy (wolontariat) Stowarzyszenia i 385,93 zł wkład finansowy własny Stowarzyszenia.


 • W okresie od 1 lipca do 30 listopada 2017 roku realizowane było zadanie „Pracownia pozytywnych emocji” finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
  W ramach zadania realizowane były następujące działania:
  • Zorganizowanie seminarium „Nie bądź obojętny na przemoc” w Sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Handlowej
    w Radomiu. Podczas seminarium miało miejsce sześć wystąpień prelegentów:
    1. „Nie bądź obojętny” - dobre praktyki działań profilaktycznych Stowarzyszenia Słoneczny Dom w Radomiu
    2. Dziecko z doświadczeniem traumy w systemie pieczy zastępczej
    3. Czynniki nasilające zachowania przemocowe u młodzieży
    4. Wychowanie do szczęścia - profilaktyka przemocy
    5. Toksyczny związek - od miłości do przemocy „1+1=0”
    6. „Samouszkodzenia w świecie przemocy i agresji”
  • Opracowanie i wydruk gry profilaktycznej, którą przekazano organizacjom zajmującym się pracą z osobami
    po przemocy - świetlice środowiskowe, szkoły, MOPS na terenie miasta Radomia, uczestnikom seminarium
  • Przeprowadzenie warsztatów dla rodziców „Łagodnie i stanowczo”. Warsztaty odbywały się w Kazimierzu
    Dolnym nad Wisłą
  • Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci po doznanych chronicznych urazach psychicznych w szczególności
    po doznanej przemocy. Dodatkowo zorganizowano: wyjście do kina, wyjście do tkalni zagadek, wizytę
    na kręgielni, wycieczkę do Parku Miniatur i Muzeum Lalek i Fabryki Czekolady, wyjazd do Arboretrum
    w Marculach warsztaty połączone z ogniskiem i zwiedzaniem
  • Przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz seniorów
  Warsztaty „Stary kredens babci Krysi” realizowane były w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Grabowej. Odbyły się cztery spotkania oraz wizyta w Muzeum Wsi Radomskiej i Hula Parku.
  • Przeprowadzenie warsztatów teatralnych podczas których przygotowano przedstawienie teatralne
    „Jaś i Małgosia zupełnie inna historia”. W warsztatach uczestniczyło 20 dzieci. Przygotowano występ
    dla rodziców i opiekunów podczas jednych z zajęć oraz występ przed szerszą publicznością w Radomskim
    Klubie Środowisk Twórczych i Galerii „Łaźnia”
  • Przeprowadzenie warsztatów dla kobiet ofiar przemocy
  Warsztaty odbywały się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu przy ul. Grabowej. Uczestniczki warsztatów miały zorganizowany pokaz wizażu połączony z wykładem na temat właściwej pielęgnacji twarzy w salonie kosmetycznym „Od Nowa Katarzyna Kozyra”.
  • Przeprowadzenie poradnictwa pedagogicznego i rodzinnego
  • Przeprowadzenie poradnictwa socjalnego
  • Przeprowadzenie wsparcia coachingowego
  Koordynatorem zadania była pani Izabela Kolanowska. Łączny koszt realizacji zadania to 49453,11 zł, w tym: 43730,00 zł dofinansowane zostało z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 5010,00 zł stanowił wkład rzeczowy/osobowy (wolontariat) Stowarzyszenia i 713,11 zł wkład finansowy własny Stowarzyszenia.


 • W okresie od 1 lipca do 31 października 2017 roku realizowane było zadanie „FAS - w trosce o dobro dziecka” współfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
  W ramach zadania, którym objętych było łącznie 875 osób, prowadzono współpracę z 30 instytucjami publicznymi. W ramach zadania zorganizowano:
  1. Seminarium „Macierzyństwo bez alkoholu” – w trosce o dobro dziecka
  Honorowy patronat nad seminarium, w którym uczestniczyły 84 osoby, objął Marszałek Województwa Mazowieckiego. Patronat medialny udzieliło Radio Plus Radom.
  Zorganizowanie seminarium przyczyniło się do promowania zdrowego stylu życia wśród kobiet, pokazało negatywne skutki picia alkoholu dla zdrowia człowieka, działania na organizm kobiety ciężarnej, uwrażliwiło kobiety w wieku rozrodczym i ich rodziny na problem alkoholizmu wśród kobiet w ciąży i uświadomiło zgubny wpływu alkoholu na płód, zwróciło uwagę na konieczność kształtowania postaw odpowiedzialności za nowe życie wśród społeczeństwa.
  2. Przeprowadzenie warsztatów dla dziewcząt i kobiet „ZERO ALKOHOLU W CIĄŻY”
  3. Udzielanie poradnictwa pedagogicznego i terapeutycznego
  4. Warsztaty dla kobiet prowadzone przez specjalistów pracujących z dziećmi z FASD pt. „Aspekt przywiązaniowy funkcjonowania emocjonalnego dziecka z FASD”
  5. Emisję spotów informujących, audycji o szkodliwym działaniu alkoholu na płód w lokalnym radio
  6. Konkurs wiedzy o FAS w lokalnym radio oraz konkurs na hasło, dotyczące promowania zdrowego, bezpiecznego okresu ciąży bez alkoholu
  7. Kampanię informacyjną - poprzez wyprodukowanie ulotek, plakatów, kalendarzy, gadżetów informacyjnych, które dostarczono do: 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych, 10 rodzin zastępczych niespokrewnionych (w tym RDD), 15 jednostek pomocy społecznej, 10 szkół ponadgimnazjalnych, 30 poradni ginekologiczno-położniczych oraz 13 innych instytucji. Poprzez to przedsięwzięcie zwiększona została wiedza na temat FAS, świadomość społeczna w kwestii skutków picia alkoholu przez kobiety w ciąży.
  Koordynatorem zadania była pani Monika Bednarczyk. Łączny koszt realizacji zadania to 42580,16 zł, w tym: 30000,00 zł dofinansowane zostało z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 12540,00 zł stanowił wkład rzeczowy/osobowy (wolontariat) Stowarzyszenia i 42,16 zł wkład finansowy własny Stowarzyszenia.


 • W okresie od 1 lipca do 31 października 2017 roku realizowane było zadanie „Krok do przodu po lepsze jutro” finansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Głównym założeniem realizowanych w ramach projektu działań było przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej ukierunkowanej na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków, m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem przemocy, promowaniem wartości rodzinnych i metod wychowawczych bez użycia przemocy.
  W ramach zadania realizowane były następujące działania:
  • Opracowanie i wydruk książki z bajkami terapeutycznymi, dystrybucja prowadzona była w 20 szkołach
    i 10 placówkach pomocy społecznej
  • Kampania medialna - spot telewizyjny o charakterze informacyjno-edukacyjnym - spoty na antenie TV lokalnej;
    spot radiowy na antenie Radio Plus Radom; 4 audycje sponsorowane w Radio Plus Radom;
    4 artykuły na stronie internetowej naszego stowarzyszenia
  Gorąco zachęcamy do przeczytania czterech, niżej opublikowanych, artykułów pogłębiających wiedzę z zakresu problemu przemocy, także tej związanej z alkoholem.
       „Formy wsparcia ofiar przemocy w rodzinie”
       „Dziecko jako ofiara przemocy domowej w rodzinie z problemem alkoholowym”
       „O przemocy wobec dziecka w rodzinie – o świadomości i nieświadomości dorosłych”
       „Dramat nie na ekranie – czyli przemoc w rodzinie alkoholowej”
  • Wydanie broszury informacyjnej
  Dystrybucja broszury w szkołach, przedszkolach, placówkach pomocy społecznej w tym MOPS, GOPS, poradnie, świetlice oraz podczas szkoleń, seminariów i innych działań realizowanych przez Stowarzyszenie Słoneczny Dom.
  • Konkurs plastyczny. Na konkurs wpłynęło 40 prac, zorganizowano wystawę prac, spotkanie uczestników konkursu
    i ich rodziców
  • Zorganizowano cztery pięciogodzinne warsztaty dla osób zagrożonych przemocą w związku z alkoholem
  Koordynatorem zadania była pani Izabela Kolanowska. Łączny koszt realizacji zadania to 25191,58 zł, w tym: 20050,00 zł dofinansowane zostało z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 5080,00 zł stanowił wkład rzeczowy/osobowy (wolontariat) Stowarzyszenia i 61,58 zł wkład finansowy własny Stowarzyszenia.


 • W dniu 25 kwietnia 2017 roku odbyło się WALNE ZGROMADZENIE członków naszego Stowarzyszenia. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy.


 • Wypełnimy Twój PIT - oferujemy bezpłatną pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za 2016 rok. Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Dzierzkowskiej 9 w Radomiu (prosimy o wcześniejszy kontakt tel.: 608 760 863). W imieniu podopiecznych gorąco zachęcamy do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).
  Program do rozliczania PIT online - e-pity 2016


 • Samodzielnie wypełniasz swój PIT ? - proponujemy skorzystać z darmowego programu e-Pity on-line i przekazać na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433). Nie wymaga instalacji - klikasz, wypełniasz i wysyłasz lub drukujesz.
  DZIECI  BĘDĄ  CI  WDZIĘCZNE  !
  Program do rozliczania PIT online - e-pity 2016


 • W okresie ferii zimowych w dniach 17-22 lutego 2017 roku wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz Domu Usamodzielnienia przebywali w Górach Świętokrzyskich. Celem przedsięwzięcia było zapewnienie młodzieży ciekawego i aktywnego wypoczynku w czasie ferii zimowych, propagowanie czynnych form spędzania czasu wolnego, zdrowego trybu życia, rozwój zainteresowań, jak też poznawanie regionu świętokrzyskiego i kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody. W wyjeździe wzięło udział 21 wychowanków i trzech opiekunów. Młodzież miała możliwość zwiedzenia Gór Świętokrzyskich, przejścia wszystkich ważniejszych szlaków turystycznych, wzdłuż których znajduje się wiele niespotykanych osobliwości przyrody, zabytków architektury i sztuki, w których zapisana jest historia ziemi świętokrzyskiej (m. in. wycieczka do Huty Szklanej i zwiedzanie Średniowiecznej Osady Świętokrzyskiej, zwiedzanie najstarszego na ziemiach polskich Sanktuarium - Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej - Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, przejście Drogi Królewskiej ze Świętego Krzyża przez Łysą Górę do Nowej Słupi, szlaku turystycznego Kakonin - Łysica - Święta Katarzyna, oraz Święta Katarzyna - Bodzentyn, podziwianie pięknych widoków na gołoborzu i Łysej Górze zwanej „Perłą Ziemi Świętokrzyskiej”). Ogromną atrakcję stanowiły zajęcia na stoku narciarskim „Baba Jaga” w Bodzentynie oraz Ośrodku Narciarskim „Sabat” w Krajnie-Zagórzu. Wychowankowie pobierali lekcje jazdy na nartach pod okiem instruktorów, następnie samodzielnie zjeżdżali ze stoków na nartach oraz na desce snowbordowej. Wychowankowie byli w kinie 6D w Krajnie i zwiedzili Aleję Miniatur, która umożliwia podróż po całym świecie, aby poznawać kulturę i architekturę z najróżniejszych zakątków globu. W ofercie wypoczynku znalazły się też wycieczki do: Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu z ekspozycją poświęconą funkcjonowaniu ludzkiego ciała, Jaskini „Raj” jednej z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju i ruin Zamku Królewskiego w Chęcinach. Wyjazd w ocenie dzieci był bardzo udany. Stowarzyszenie mogło go zorganizować dzięki środkom pozyskanym od stałego sponsora, Fundacji Tomasza Gałka „Perspektywy” oraz środkom przekazanym przez darczyńców w ramach zwrotu 1% podatku dochodowego. Wszystkim darczyńcom w imieniu wychowanków placówki serdecznie dziękujemy.


 • W dniu 15 lutego 2017 roku 22 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” oraz Domu Usamodzielnienia uczestniczyło w organizowanej przez Stowarzyszenie całodniowej wycieczce do Warszawy.
  W programie imprezy znalazły się: zwiedzanie „Niewidzialnej Wystawy” w Millenium Plaza, Stadionu Narodowego, Wilanowa oraz poczęstunek w McDonald’s. Młodzież miała okazję zwiedzić niezwykły pod względem architektury i będący chlubą stolicy Stadion Narodowy. Grupa przeszła z przewodnikiem ekskluzywną trasę, obejrzała z dużym zainteresowaniem główne punkty obiektu: płytę stadionu, trybuny, szatnie piłkarskie, centrum medialne, kaplicę wielowyznaniową oraz loże VIP. Niesamowite wrażenie wywarła na dzieciach niewidzialna wystawa - fantastyczny projekt kulturalno - edukacyjno - społeczny, który pozwolił wychowankom odkryć zupełnie inny świat, którego istnienia nie zauważali, inaczej spojrzeć na osoby niepełnosprawne, jak również na własne życie, występujące w nim problemy. W części widzialnej mogli poznać alfabet Braille’a, jak też „cuda” specjalnej techniki, które pomagają osobom niewidomym lub słabo widzącym sprawniej funkcjonować w codziennym życiu. W części niewidzialnej (poruszanie się w całkowitej ciemności), po której przewodnikami i opiekunami są niewidomi, mogli badać świat za pomocą dotyku, słuchu, poczucia równowagi, zorientować się, z jakimi trudnościami borykają się niewidomi. Dużym powodzeniem cieszyła się obiadokolacja w barze McDonald’s, którego menu stanowi intratną ofertę dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wycieczki mieli na koniec możliwość zobaczenia zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie, poznania jednego z najcenniejszych zabytków polskiej kultury narodowej, uczestnictwa w organizowanym na miejscu bardzo atrakcyjnym pokazie iluminacji muzyczno-świetlnych.
  Wyjazd sponsorowany był przez Fundację Tomasza Gałka „Perspektywy”, któremu dziękujemy w imieniu wychowanków placówki.


 • Zadanie „ŚWIADOMY RODZIC – SZCZĘŚLIWE DZIECKO” realizowaliśmy w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 listopada 2016 roku w czterech powiatach naszego regionu: kozienickim, lipskim, zwoleńskim i mieście Radom. Adresatami naszych działań byli rodzice zastępczy, adopcyjni, opiekunowie prawni i faktyczni zamieszkujący na terenie w/w powiatów. W ramach projektu zaplanowaliśmy działania zmierzające do wzmocnienia rodziny poprzez wzrost kompetencji rodziców i opiekunów w wychowywaniu dzieci zagrożonych dysfunkcją w zakresie funkcji rodzicielskich. W ramach zadania zorganizowaliśmy:
    1. Program profilaktyczny „WIEM WIĘCEJ, MOGĘ WIĘCEJ” – szkolenia i warsztaty
        wzmacniające kompetencje rodzin
        - Trening skutecznego rodzica
        - Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
        - Warsztaty „Sposoby pracy i postepowania z trudnymi zachowaniami dzieci”
        - Warsztaty „Jak postępować z dziećmi z zaburzona więzią”
        - „Wsparcie na starcie” – medyczne spojrzenie na rozwój dziecka
        - Szkolenie „Jak wspomagać rozwój dziecka?” – metody i formy aktywizujące dziecko jako
          podstawa wczesnego wspomagania rozwoju
        - Szkolenie „Komunikacja w rodzinie ważna sprawa”
    2. Seminarium „Świadomy Rodzic - Szczęśliwe Dziecko”, w którym uczestniczyło 166 osób
    3. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, rodzinne/pedagogiczne, coacha
  Łącznie w ramach zadania „Świadomy Rodzic – Szczęśliwe Dziecko” udział wzięły 442 osoby. Zadanie realizowaliśmy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu oraz we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym o/z w Radomiu. Koordynatorem zadania była Monika Bednarczyk. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 43517,08 zł – 33740 zł otrzymaliśmy z Samorządu Województwa Mazowieckiego, wkład wolontariuszy to 9620 zł a wkład własny to 157,08 zł.


 • Zadanie „NIE BĄDŹ OBOJĘTNY” realizowaliśmy w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 października 2016 roku w Radomiu i powiecie Zwoleńskim. Adresatami naszych działań byli rodzice zastępczy, adopcyjni, opiekunowie prawni i faktyczni oraz dzieci i młodzież. Głównym założeniem zadania było realizowanie działań informacyjno-edukacyjnych ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków. W ramach zadania zorganizowaliśmy:
    1. Seminarium „Nie bądź obojętny na przemoc” z prelekcjami specjalistów poświęconymi zagadnieniom
        profilaktyki przemocy w rodzinie. Seminarium miało charakter otwarty, uczestniczyło w nim 59 osób
    2. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Nie bądź obojętny na przemoc” – na który wpłynęły 32 prace
    3. Warsztaty dla rodziców „Podejmij wyzwanie i zmień swoje zachowanie”
    4. Warsztaty „Pozytywka” dla dzieci po doznanych chronicznych urazach psychicznych w szczególności
        po doznanej przemocy
    5. Warsztaty „Na szkle malowane” dla dzieci i młodzieży po doznanych urazach psychicznych wynikających
        z uzależnienia w rodzinie i doświadczonych aktów przemocy, połączone z nauką kreatywnego myślenia
        i ekspresją twórczą opartą na folklorze ziemi mazowieckiej
    6. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: pedagogiczne i rodzinne, socjalne, wsparcie coacha
    7. Kampanię informacyjną poprzez wydruk oraz dystrybucję: informatora, ulotek, kalendarzy, plakatów
        zawierających wiadomości z zakresu profilaktyki przemocy
  Zadanie realizowaliśmy we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu i Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Słoneczny Dom” w Radomiu. Koordynatorem zadania była Izabela Kolanowska. Łączny koszt realizacji zadania to 22 510,82 zł – 17 600 zł otrzymaliśmy z Samorządu Województwa Mazowieckiego, wkład wolontariuszy to 4000 zł a wkład własny to 910,82 zł.


 • Zadanie „PRZYSTAŃ - miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny” realizowane było w okresie od 1 czerwca 2016 roku do 31 października 2016 roku w Radomiu. Adresatami naszych działań były grupy społeczne najbardziej narażone na wykluczenie społeczne tj.: rodziny i dzieci zamieszkujące blok socjalny przy ul. Wernera 8 w Radomiu, dzieci umieszczone w różnych formach opieki zastępczej oraz ich rodzice i opiekunowie. Głównym celem projektu było zwiększenie zakresu i form wsparcia dla tych grup. W ramach zadania zorganizowaliśmy:
    1. Program profilaktyczny „MOŻEMY INACZEJ” dla dzieci mieszkających w bloku socjalnym
        - „Kocykowe miasteczko” – bajeczna bajkoterapia
        - Zajęcia sportowe z trenerem dla chłopców „Rozwiń skrzydła – bądź jak Messi!”
        - Pracownię pozytywnych emocji – warsztaty profilaktyczne
        - Grupę terapeutyczną dla młodzieży „Wędrując ku dorosłości”
    2. Program profilaktyczny „AKADEMIA MĄDREGO RODZICA”
        - Warsztaty dla mam dzieci z bloku socjalnego przy ulicy Wernera 8
        - Warsztaty „Drama w pracy z dzieckiem krzywdzonym”
        - Szkolenie dwudniowe, wyjazdowe dla rodziców/opiekunów – „Praca z dzieckiem po doznanej
           traumie porzucenia, przemocy, wykluczenia jest trudna i wyczerpująca, dlatego muszę mieć siłę,
           aby stawić czoło przeciwnościom”
    3. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne: pedagogiczne, psychologiczne, seksuologiczne, coaching
  Łącznie bezpośrednimi odbiorcami zadania „Przystań - miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny” było 208 osób. Zadanie realizowaliśmy w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radomiu, Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Słoneczny Dom” w Radomiu, Placówką Rodzinna nr 4 w Radomiu. Koordynatorem zadania była Monika Bednarczyk. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 48685,36 zł – 37846 zł otrzymaliśmy z Samorządu Województwa Mazowieckiego, wkład wolontariuszy to 10740 zł a wkład własny to 99,36 zł.


 • Stowarzyszenie w 2016 roku pozyskało z 1% podatku kwotę 11437,10 zł.Cieszymy się ! Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom. Dzięki Wam możemy realizować cel, jaki nam przyświeca w naszych działaniach - wnieść radość w życie dzieci, uczynić je łatwiejszym, szczęśliwszym. Jednak, aby można go było realizować, niezbędne są środki materialne, które organizacja musi pozyskać. Taką możliwość Stowarzyszenie otrzymuje dzięki Państwa pomocy, ofiarowanej w prostym odruchu serca, dla tych, którzy pomimo młodego wieku niosą ogromny bagaż przykrych życiowych doświadczeń.


 • W dniach 1-13 sierpnia 2016 roku dwudziestu jeden wychowanków POW Słoneczny Dom i Domu Usamodzielnienia przebywało wraz z opiekunami na wypoczynku w Ośrodku Wypoczynku i Rekreacji "Rejów" w Skarżysku-Kamiennej. Z POW przy ul. Dzierzkowskiej 9 młodzież wyruszyła rowerami na dworzec PKP w Radomiu, aby tam zapakować rowery do pociągu i udać się do Skarżyska. Następnie z dworca w Skarżysku-Kamiennej pokonała około 6 km do ośrodka "Rejów". Czekały tam na nich, przygotowane przez kierownictwo, domki letniskowe usytuowane przy samym zalewie i plaży, a także dni pełne atrakcji, wypoczynku i pyszna kuchnia.
  W pogodne dni większość czasu wychowankowie spędzali nad wodą, pływali kajakami, na materacach, grali w piłkę w wodzie, w siatkówkę, w badmintona i korzystali z kąpieli słonecznych. Wielką atrakcją były skoki z mini wieży wprost do zalewu, oczywiście pod bacznym okiem opiekunów. Popołudniami odbywały się wycieczki rowerowe wokół zalewu (jedno okrążenie ok. 5 km). Został też zorganizowany wyjazd do Suchedniowa. Była to wyprawa rowerowa przez bardzo ładne obszary leśne ścieżką rowerową (ok. 13 km w obie strony). Na miejscu chętni kąpali się w zalewie, a wszyscy ze smakiem spałaszowali pyszne lody.
  Niestety przez te dwa tygodnie pobytu nie zawsze dopisywała pogoda. Podczas deszczowych dni młodzież korzystała z gier planszowych, rozwiązywała quizy. Niektórzy chłopcy właśnie wtedy chodzili nad zalew łowić ryby i nawet udawało im się złowić ładne okazy. Rybki były oprawione, a następnie smażone. Były pyszne!
  W Rejowie jedna z dziewcząt obchodziła 17-te urodziny. Przygotowano dla niej niespodziankę – tort ze świeczkami, laurkę z życzeniami i podpisami wszystkich uczestników wypoczynku.
  Te dwa tygodnie minęły bardzo szybko. W sobotę 13 sierpnia 2016 r. po pysznym śniadanku, wszyscy wyruszyli na rowerach na dworzec w Skarżysku-Kamiennej, by udać się pociągiem do Radomia. Z pewnością wszyscy będą z rozrzewnieniem wspominać ten wakacyjny wypoczynek w Ośrodku "Rejów". Jego zorganizowanie było możliwe dzięki środkom przekazanym przez sponsorów: ITM POLAND Sp. z o.o. przekazał 5000 zł, Noble Health Sp. z o.o. 4250 zł, a pani Honorata Dijasek przekazała 4560 zł zebrane podczas zbiórki.


 • Od lipca do listopada 2016 roku Stowarzyszenie realizowało projekt „Daj dzieciom radość”. Dofinansowanie w wysokości 5000 zł otrzymaliśmy z programu „Decydujesz, pomagamy” organizowanego przez Tesco Polska przy współpracy Fundacji Tesco Dzieciom i Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. „Daj dzieciom radość” to program aktywizujący skierowany do młodzieży przebywającej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” i Domu Usamodzielnienia w Radomiu. Głównym celem projektu było wdrożenie młodzieży do aktywnego wykorzystania czasu wolnego. Zakładał on przeprowadzenie cyklu zajęć sportowych, rekreacyjnych, kulinarnych, wyjścia do pizzerii oraz spotkania z kulturą w kinie, muzeum czy teatrze. Włączyliśmy wychowanków w nurt życia kulturalno-rekreacyjnego w mieście, aby ułatwić im dostęp do instytucji i zasobów społecznych.
  W ramach projektu w lipcu i sierpniu wychowankowie byli kilkakrotnie na basenie Neptun, gdzie za każdym razem ogromną radość sprawiał im zjazd krętymi rurami, zabawa na pływającym dmuchanym zamku czy w jakuzzi. W tym okresie mogli też obejrzeć kilka filmów na świeżym powietrzu w wygodnych leżakach przy radomskich fontannach. Tak nietypową dla naszych podopiecznych rozrywkę, ze względu na porę (seans trwał od 21.30 do 23.00) i miejsce, zapewnił Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr. Oglądali także filmy w „Multikinie” oraz w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. Młodzież uczestniczyła razem z wychowawcami w imprezach organizowanych w ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży na terenie miasta. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem i były bardzo pożyteczne z punktu widzenia kształtowania świadomości i dojrzałości społecznej podopiecznych. Uczestnicy projektu wypoczywali czynnie na wycieczkach rowerowych mających charakter rekreacyjno-sportowy i krajoznawczy, zarówno na terenie miasta (m.in. nad zalew Borki), jak też w jego okolicy (do Kosowa, Kozłowa). Wycieczki rowerowe to dla wychowanków jedna z najatrakcyjniejszych i najbardziej dostępnych form spędzania czasu w wakacje. Ogromnych wrażeń dostarczyła młodzieży wycieczka rowerowa ulicami Radomia nad zalew Borki i skorzystanie z atrakcji Parku Linowego Gekon. Każdy mógł sprawdzić swoją sprawność i zwinność oraz zmierzyć się ze swoimi lękami i obawami pokonując jedną z dwóch tras o różnym stopniu trudności. W czasie wakacji odbyły się też zajęcia kulinarne podczas których beneficjenci zadania przygotowywali ciasta i tortille. Niezwykle przyjemnie było rozkoszować się własnoręcznie przygotowanymi potrawami i słyszeć słowa uznania od grona pedagogicznego, które również zostało poczęstowane. Wakacje zakończyły się także kulinarnym akcentem czyli ucztą w restauracji McDonald's.
  Projekt „Daj dzieciom radość” wyszedł naprzeciw potrzebom młodzieży i promował zdrowy styl życia jako coś alternatywnego do ich dotychczasowych doświadczeń. Umożliwił rozbudzenie zainteresowań i przyczynił się do odreagowania stresu związanego z trudnościami w życiu osobistym i nauce oraz do wyrównania szans i zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym.


 • W trakcie PIKNIKU OFF ROAD 5 czerwca 2016 roku zorganizowanego przez Supermarket „Piotr i Paweł” Stowarzyszenie zebrało podczas zbiórki publicznej kwotę w wysokości 2802,87 zł. Serdecznie dziękujemy organizatorowi za cenną inicjatywę, która stworzyła nam możliwość pozyskania środków finansowych. Przeznaczymy je na dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego naszych podopiecznych przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Pikniku, którzy niezwykle życzliwie i hojnie nas wspierali. Każda z dokonanych wpłat przekłada się na chwile beztroski i radości przeżywanej podczas wakacyjnego wyjazdu przez dzieci i młodzież.

  Dziękujemy.


 • W konkursie trwającym w maju i czerwcu 2016 roku, a ogłoszonym przez Tesco oraz Fundację Tesco Dzieciom w ramach programu grantowego „Decydujesz, pomagamy” nasz projekt „Daj dzieciom radość” zdobył w regionie największą ilość głosów - 16605. Wszystkim, którzy oddali na nasz projekt głos składamy wyrazy wdzięczności. Dzięki Państwa pomocy mamy możliwość ciekawie zorganizować czas wolny podopiecznym przebywającym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom”. Od lipca do listopada dzieci i młodzież będzie uczestniczyć w wycieczkach pieszych i rowerowych, korzystać z propozycji placówek kulturalno-rekreacyjnych w mieście oraz uczestniczyć w zajęciach kulinarnych. Każdy wrzucony przez Państwa żeton to dla nas wyraz sympatii i poparcia dla naszej działalności i potwierdzenie słuszności podejmowanych działań. Dziękujemy.


 • Zmiany w zarządzie naszego stowarzyszenia: 24 maja 2016 roku Pani Elżbieta Pachocka zrezygnowała z funkcji prezesa stowarzyszenia, a z funkcji sekretarza zarządu zrezygnowała Pani Ewa Kowalska. Obu Paniom serdecznie dziękujemy za owocną pracę w zarządzie. Nowym prezesem został wybrany Pan Paweł Krąpiec, natomiast nowym sekretarzem została Pani Małgorzata Kopycka.


 • 24 maja 2016 roku odbyło się walne zgromadzenie naszego Stowarzyszenia. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy.


 • Samodzielnie wypełniasz swój PIT ? - proponujemy skorzystać z darmowego programu e-Pity on-line i przekazać na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).
  Nie wymaga instalacji - klikasz, wypełniasz i wysyłasz (lub drukujesz). Dzieci będą Ci wdzięczne.
  Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015


 • Wypełnimy Twój PIT - oferujemy bezpłatną pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za 2015 rok. Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Dzierzkowskiej 9 w Radomiu (prosimy o wcześniejszy kontakt tel.: 608 760 863). W imieniu podopiecznych gorąco zachęcamy do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).
  Program do rozliczania PIT 2015 online - e-pity 2015


 • 18 lutego 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego stowarzyszenia. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy.


 • Stowarzyszenie w okresie ferii zimowych od 01 do 14 lutego 2016 roku zorganizowało zajęcia kulturalno-rozrywkowe dla podopiecznych spędzających ferie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” przy ul. Dzierzkowskiej 9 oraz w Domu Usamodzielnienia przy ul. Wydmowej. Niemal codziennie organizowane były atrakcje poza placówką. W ramach zajęć rekreacyjno-sportowych i rozrywkowych zorganizowano dzieciom: kilkakrotne wyjścia na basen NEPTUN oraz do Aquaparku przy Galerii Słonecznej, wyjście do MK Bowling w Galerii „Rosa” na kręgle i bilard, na ściankę wspinaczkową „GROTA”, do „Laser Arena & Game Bar”, do kina HELIOS oraz do Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie dzieci brały udział w ognisku z pieczeniem kiełbasek, zwiedzaniu Muzeum oraz w lekcji edukacyjnej. Zorganizowano dla wychowanków wycieczkę do Warszawy, w programie której znalazły się: zwiedzanie „Niewidzialnej Wystawy” w Millenium Plaza oraz Stadionu Narodowego i obiad w pizzerii. Na zakończenie ogłoszono konkurs plastyczny „Moje ferie 2016”. Nagrody za udział w konkursie wręczono na spotkaniu podsumowującym połączonym z konsumpcją pizzy. Zajęcia dostarczyły wychowankom wiele atrakcji i miłych wrażeń, stworzyły możliwość aktywnego wypoczynku, odreagowania stresów związanych z nauką. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki ludziom dobrej woli. Wycieczka do Warszawy sfinansowana została ze środków przekazanych przez Fundację Spadkobierców Tradycji Dywizjonu 303, zaś pozostałe zajęcia z darowizny od ITM POLAND Sp. z o.o.


 • Projekt „Rodzina – ważna sprawa” zrealizowany od lipca do grudnia 2015 roku adresowany był do rodzin adopcyjnych, rodzin oczekujących na adopcję dziecka i dzieci z rodzin zastępczych. Głównym celem zadania było udzielenie pomocy i wsparcia rodzinom adopcyjnym w obszarze kształtowania postaw i wartości rodzinnych, propagowania wzorców życia rodzinnego i wskazania prawidłowych umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.
  Działania w ramach zadania:
  I. KLUB MŁODEGO RODZICA „DOBRZE PRZYGOTOWANY RODZIC - TO DOBRY START DLA DZIECKA”
  Klub młodych rodziców podzielony został na dwie grupy. Pierwsza grupa – rodziny adopcyjne - z małym dzieckiem (do 5 roku życia). Tematyka spotkań:
  • Jak wspierać dziecko w drodze do autonomii. Wychowanie samodzielnego i odpowiedzialnego dziecka
  • Jak i czy karać swoje dziecko? Radzenie sobie ze złością, buntem i agresją
  • Dziecko potrzebuje szczęśliwych i kochających się rodziców. Dbanie o relacje między partnerami
  • Wczesna stymulacja rozwoju dzieci z grupy ryzyka
  Druga grupa – rodziny oczekujące na adopcję dziecka. Tematyka spotkań:
  • Jak się doczekać na dziecko i nie zwariować. Radzenie sobie ze stresem w okresie oczekiwania na adopcję
  • Czy to dziecko jest dla nas? Akceptowanie trudnych propozycji (obciążeń dziecka)
  • Adopcja - wyjątkowe rodzicielstwo, zwyczajne problemy wychowawcze
  • Wczesna stymulacja rozwoju dzieci z grupy ryzyka
  II. GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH
  Grupa spotykała się raz w miesiącu. Każde spotkanie trwało 2 godziny.
  III. GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI „MÓJ DOM JEST JAK KOLOROWY PARASOL”
  • pierwsza grupa dla dzieci młodszych
  • druga grupa dla dzieci starszych
  IV. SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO – psychologiczne i pedagogiczne
  Koordynatorem projektu była Pani Monika Bednarczyk, a sfinansowany został przez Wojewodę Mazowieckiego kwotą w wysokości 15000 zł.


 • Zadanie „Narkotykom mówię NIE” zrealizowane przez Stowarzyszenie w okresie od 2 lutego do 31 grudnia 2015 r. miało na celu realizację działań profilaktycznych zmniejszających ryzyko używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów. Zadanie skierowane było do młodzieży uczącej się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Radomia znajdującej się w grupie podwyższonego ryzyka uzależnieniem od narkotyków oraz do rodziców młodzieży i nauczycieli. Projekt zakładał inicjowanie i uruchamianie działań, które wprowadzą pożądane zmiany w funkcjonowaniu beneficjentów. Podjęta praca posłużyła kształtowaniu i rozwijaniu u nich takich postaw i umiejętności, które pomogą im w podejmowaniu właściwych decyzji w konfrontacji z zagrożeniem. Warsztaty odbywały się w miesiącach marzec – czerwiec oraz wrzesień – grudzień. Były to 2-godzinne zajęcia dostosowane do wieku beneficjentów. Zaplanowaliśmy przeprowadzenie 48 godzin warsztatów profilaktycznych dla młodzieży oraz 4 godziny warsztatów dla dorosłych.
  Warsztaty dla młodzieży odbywały się w dwóch obszarach:
  I. „DOPALACZE – CZY RZECZYWIŚCIE BEZPIECZNE” - program profilaktyczno-edukacyjny, którego celem było dostarczenie młodzieży rzetelnej wiedzy na temat dopalaczy i skutków ich zażywania, przekazania wiedzy na temat szkodliwości sięgania po dopalacze i narkotyki oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie z odmawianiem w przypadku namowy kolegów do eksperymentów z dopalaczami.
  II. NARKOTYKI – ZANIM SPRÓBUJESZ – program profilaktyczno-edukacyjny
  W trakcie realizacji programu prowadzący zajęcia terapeuta uzależnień wraz z beneficjentami wspólnie ustalał przyczyny, dla których ludzie sięgają po środki psychoaktywne, ukazywał konsekwencje i zagrożenia używania narkotyków oraz sygnalizował alternatywne rozwiązania.
  Rodzice i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach profilaktyczno-edukacyjnych – „Uzależnienie jako problem dzisiejszych czasów”, których celem było:
  • uświadomienie rodzicom przyczyn sięgania przez młodzież po środki uzależniające
  • uświadomienie konieczności podjęcia profilaktyki domowej
  • uświadomienie rodzicom konieczności ścisłej współpracy ze szkołą
  • zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi uzależnienia
  • zapoznanie z narkotykami i ich nazewnictwem
  • podanie wskazówek w jaki sposób postępować ze swoim dzieckiem
  • zapoznanie rodziców z przepisami prawnymi dotyczącymi posiadania narkotyków
  Koordynatorem projektu była Pani Monika Bednarczyk, a sfinansowany został przez Gminę Miasta Radomia kwotą w wysokości 5000 zł.


 • 18-XI-2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia.


 • Stowarzyszenie w 2015 r. pozyskało z 1% podatku kwotę 8714,94 zł.Cieszymy się !W imieniu podopiecznych i Zarządu składamy gorące podziękowania wszystkim podatnikom, którzy spośród licznych organizacji wybrali nasze Stowarzyszenie. Przekazane pieniądze ułatwiły realizowanie zadań statutowych, a zrealizowane działania dostarczyły ogromnej radości podopiecznym. Ich dzieciństwo stało się kolorowe, wypełnione pozytywnymi przeżyciami. Było to możliwe dzięki Państwa pomocy! Każda wpłata przekłada się na chwilę beztroski i radości w życiu dzieci i młodzieży, którą się opiekujemy. Decyzją Zarządu pozyskane pieniądze wydatkowano w bieżącym roku na:
  • zorganizowanie ferii zimowych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” 419 zł. W zajęciach uczestniczyło od 15 do 20 dzieci
  • zakup ubrań dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” 2500 zł
  • dofinansowanie wyjazdu do Grecji dwóm wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w nagrodę za funkcjonowanie w placówce i osiągnięcia w nauce 1000 zł
  • dofinansowanie wypoczynku w Rejowie koło Skarżyska-Kamiennej 20-stu wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” 3115 zł


 • 14 sierpnia 2015 r. nad zalewem Borki w Radomiu odbył się charytatywny koncert w ramach akcji „Siła w precyzji - siła w pomaganiu”. Podczas koncertu wystąpiły zespoły disco-dance z Radomia: Taste, Redox, Cassino oraz Agnieszka Mortka. Organizatorem wydarzenia był Urząd Miejski w Radomiu. Patronat nad koncertem objął Prezydent miasta Radomia Radosław Witkowski. W trakcie imprezy odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia Słoneczny Dom. Cała zebrana kwota, czyli 3870,84 zł, trafi do placówek rodzinnych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyprawek szkolnych. Wydarzenie było okazją do zwrócenia uwagi mieszkańców miasta na potrzeby dzieci wychowujących się poza swoją rodziną biologiczną.
  Sprawozdawcą zbiórki pieniędzy była Pani Elżbieta Pachocka.


 • Dzięki sponsorom ITM POLAND Sp. z o.o. oraz EI SERVICE Wadim Kulinczik podopieczni Stowarzyszenia, a zarazem wychowankowie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Radomiu przy ul. Dzierzkowskiej 9 i Domu Usamodzielnienia przy ul. Wydmowej 19 mogli wypoczywać w Ośrodku Sportu i Rekreacji "Rejów" w Skarżysku-Kamiennej. Biwak trwał od 11 do 21 sierpnia 2015r. Dwudziestu podopiecznych wraz z trojgiem opiekunów dojechało na miejsce pociągiem do Skarżyska, a następnie rowerami do Rejowa. Młodzież została zakwaterowana w domkach tuż nad brzegiem zalewu. Wyjazd zaplanowany był jako typowo wypoczynkowy z elementami edukacji i rekreacji. Urok miejsca, zaplecze rekreacyjne ośrodka i wspaniała pogoda sprzyjały codziennym kąpielom, zabawom na plaży i w wodzie. Piękno okolicy młodzież podziwiała podczas licznych wycieczek rowerowych i kajakowych, a także spacerów na zbiór jeżyn. W ramach integracji odbyła się dyskoteka z konkursami i nagrodami oraz został rozegrany mecz w piłkę nożną z dziecięcą drużyną z Łodzi.
  W trosce o bezpieczeństwo wypoczywających kierownictwo ośrodka zorganizowało spotkania edukacyjne:
  • z funkcjonariuszami Policji dotyczące zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, a w szczególności dopalaczy
  • z przedstawicielami Straży Pożarnej dotyczące bezpiecznych wakacjach nad wodą i udzielaniu pierwszej pomocy. Atrakcją tego spotkania było obejrzenie wyposażenia nowoczesnego samochodu strażackiego, zrobienie zdjęć w hełmie i zabawa "sikawką" strażacką.
  Dodatkowym elementem edukacyjnym było zwiedzanie Muzeum im. Orła Białego, które posiada na ekspozycji plenerowej blisko 150 eksponatów: samoloty bojowe, czołgi, działa szturmowe, a nawet pełnomorski kuter torpedowy. Zwiedzającym udostępnione jest wnętrze samolotu transportowego Ił -14, co było nie lada atrakcją dla naszych dzieci. Podopieczni uznali wyjazd za bardzo atrakcyjny. Do dziś wspominają miłą atmosferę, życzliwość kierownictwa i personelu ośrodka, a w szczególności pyszne i obfite posiłki jakie serwowała nam restauracja "Myśliwska".


 • Od marca do czerwca 2015 r. Stowarzyszenie realizowało projekt „Młodość bez alkoholu”, który miał na celu realizację programów profilaktycznych zmniejszających ryzyko spożywania alkoholu oraz związanych z tym problemów. Projekt skierowany był do młodzieży przebywającej w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej ”Słoneczny Dom” w Radomiu ul. Dzierzkowska 9 i w Domu Usamodzielnienia ul. Wydmowa 19, a znajdującej się w grupie podwyższonego ryzyka uzależnieniem od alkoholu. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty socjoterapeutyczne, zajęcia kulinarne i wycieczka. Beneficjenci korzystali także z pomocy psychologa podczas indywidualnych konsultacji.
  Warsztaty socjoterapeutyczne odbywały się od marca do czerwca. Było to 10 godzinnych spotkań z młodzieżą w placówkach przy ul. Dzierzkowskiej i ul. Wydmowej. Celem zajęć było wyposażenie młodzieży w kompetencje osobiste, które pomogą jej przyjąć właściwą postawę wobec problematyki uzależnienia pozwalającą na przeciwstawianie się "złej modzie" i wybranie życia bez alkoholu. Stowarzyszenie zaproponowało także alternatywne zajęcia w czasie wolnym w postaci zajęć kulinarnych i wycieczki w atrakcyjny rejon naszego kraju, po to, aby młodzi ludzie szukali wsparcia i inspiracji w kulturze i we własnym rozwoju. Zajęcia kulinarne odbywały się od marca do czerwca. Było to 5 dwugodzinnych spotkań w placówce przy ul. Dzierzkowskiej, w których uczestniczyli również podopieczni z Domu Usamodzielnienia. Na zajęciach młodzież przygotowując dla siebie smaczną potrawę, ciasto czy deser, nabywała podstawowych umiejętności kulinarnych ułatwiających im funkcjonowanie w samodzielnym dorosłym życiu. W czerwcu młodzież wyjechała na wycieczkę do Sandomierza.
  Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży chcieliśmy udzielać pomocy zapewniając wsparcie psychologa. Konsultacje były prowadzone indywidualnie w siedzibie Stowarzyszenia Słoneczny Dom. Z porad można było korzystać przez godzinę dwa razy w miesiącu od marca do czerwca. Wszystkie te nasze działania płyną z ogromnej potrzeby pomocy, gdyż problemy alkoholowe dotyczą naszych podopiecznych. Projekt „Młodość bez alkoholu” pozwoli im łatwiej znosić sytuacje kryzysowe, dostarczył pozytywnych doświadczeń oraz posłużył aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności i sposobów zachowania.
  Koordynatorem projektu była Pani Elżbieta Pachocka, a dofinansowany został przez Gminę Miasta Radomia kwotą w wysokości 8000 zł.


 • Po raz kolejny Stowarzyszenie Słoneczny Dom było organizatorem ferii zimowych w dniach 19-30.01.2015 r. dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” ul. Dzierzkowska 9 oraz Domu Usamodzielnienia ul. Wydmowa 19 w Radomiu. Dzięki współpracy Stowarzyszenia z Komendą Miejską Policji wychowankowie w pierwszym tygodniu ferii wzięli udział w programie profilaktyczno-edukacyjnym. Zajęcia dotyczyły m.in. zagrożeń dla dzieci w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych, przemocy i agresji wśród nastolatków, odpowiedzialności prawnej nieletnich, a także podstawowych zasad bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w domu, w szkole, na placu zabaw i boisku szkolnym. Stowarzyszenie Słoneczny Dom sfinansowało także zajęcia kulturalno-rozrywkowe wychowanków. W pierwszym tygodniu ferii młodzież uczestniczyła w zajęciach zumby w MOSiR-ze, bawiła się w Centrum Zabaw Laser Game Arena, trenowała na hali gimnastycznej „Aga” i ściance wspinaczkowej „Grota”. Na drugi tydzień ferii zaplanowane były dalsze atrakcje: zabawa na basenie Neptun, lodowisko, wyjście do siłowni Platinum, kręgielni w Galerii Rosa oraz wizyty w kinach Helios i Multikino. Ta bogata oferta zajęć dla wychowanków była możliwa dzięki pieniądzom pozyskanym przez Stowarzyszenie z 1 % podatku, a także aktywności i zaangażowaniu członków Stowarzyszenia.


 • W listopadzie 2013 roku Stowarzyszenie przystąpiło do akcji ogłoszonej przez firmę Kratki.pl Marek Bal z siedzibą we Wsoli, pod nazwą „Kot Kratkowy pomaga dzieciom. Edycja II”, trwającej w okresie od dnia 21 października 2013 do 28 lutego 2015 roku. Celem akcji było wsparcie organizacji, które działają na rzecz dzieci. Firma Kratki.pl Marek Bal przekazuje środki na spełnienie marzeń i potrzeb dzieci. Zadaniem uczestników akcji było wykonanie pracy (rysunek, kolaż, wierszyk, nagranie filmu, piosenka) przedstawiającej ich marzenia. Na początku 2014r. podopieczni Stowarzyszenia przebywający w Domu Usamodzielnienia przy ul.Wydmowej narysowali komiks i otrzymali laptop o wartości 2819 zł. W kolejnym etapie młodzież przygotowała pracę plastyczną pt. „Rejs marzeń” i pozyskała fundusze w wysokości 4550zł na wypoczynek wakacyjny w dniach 5 – 11.07.2014r. dla 9 dzieci i 2 opiekunów w Jastarni. Działając w dobrej sprawie i jednocześnie rozwijając swoje talenty i zainteresowania młodzież wykonała pracę zatytułowaną „Jak pokolorować świat dziecka drobnymi szczegółami” dzięki, której wywalczyła kwotę 3000zł na zakup wyprawki szkolnej (obuwie, ciapy, plecaki) dla podopiecznych przebywających w placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” przy ul.Wydmowej 19 i Dzierzkowskiej 9. W ostatnim etapie młodzież przygotowała krótki wiersz rymowany pt. „Jestem Piotrek Margii fan” oraz utwór muzyczny utrzymany w gatunku rap pt. „Seba – jedziemy z marzeniami” uzyskując kwotę 3500zł, którą wykorzystano na okulary korekcyjne, aparat słuchowy oraz meble kuchenne do Domu na ul.Wydmowej. Dzięki zaangażowaniu podopiecznych Stowarzyszenia przebywających w Domu Usamodzielnienia przy ul.Wydmowej 19 udało się pozyskać łączną kwotę w wysokości 13869 zł, którą przeznaczono na spełnienie potrzeb i marzeń młodzieży.


 • Samodzielnie wypełniasz swój PIT ? - proponujemy skorzystać z darmowego programu e-Pity on-line i przekazać na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).
  Nie wymaga instalacji - klikasz, wypełniasz i wysyłasz (lub drukujesz). Dzieci będą Ci wdzięczne.
  Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014


 • Wypełnimy Twój PIT - oferujemy bezpłatną pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za 2014 rok. Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Dzierzkowskiej 9 w Radomiu (prosimy o wcześniejszy kontakt tel.: 608 760 863). W imieniu podopiecznych gorąco zachęcamy do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).
  Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014


 • „BLIŻEJ DZIECKA” to kolejny projekt zrealizowany przez Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu w okresie od 1 lipca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dotacje na realizację zadania otrzymaliśmy od Wojewody Mazowieckiego. Koszt zadania to 25180 zł. Koordynatorem zadania była Pani Monika Bednarczyk. Projekt „Bliżej dziecka” był skierowany przede wszystkim do rodziców adopcyjnych i zastępczych oraz do biologicznych rodziców z deficytami w wypełnianiu ról rodzicielskich z uwagi na nie posiadanie odpowiednich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.
  W ramach zadania realizowaliśmy następujące działania:
  • AKADEMIA DOBREGO (ODPOWIEDZIALNEGO) RODZICA
   W ramach Akademii Dobrego Rodzica zorganizowaliśmy cykl 7 szkoleń dla rodziców w wymiarze 47 godzin. Szkolenia/warsztaty poświęcone były tematyce kompetencji interpersonalnych, rozwiązywania konfliktów, budowania więzi rodzinnych oraz doskonalenia umiejętności opiekuńczo–wychowawczych. Wszystkie zajęcia miały charakter warsztatowy.
  • GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH
   Celem grupy było zapewnienie wsparcia rodzinom adopcyjnym na każdym etapie jej rozwoju — od podjęcia decyzji o zawiązaniu adopcji do momentu usamodzielnienia się dziecka. Grupa wsparcia była kontynuacją rozpoczętego procesu nabywania kompetencji rodzicielskich. Była szansą na rozwijanie już nabytych umiejętności wychowawczych, okazją do dzielenia się wspólnym doświadczeniem i wspierania w sytuacjach trudnych. Poprzez wymianę doświadczeń, informacji, dzielenie się swoimi odczuciami i refleksjami w dużej mierze grupa sama w sobie była i jest źródłem pomocy. Samopomoc to wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziną adopcyjnym i kandydatom na rodziców adopcyjnych.
  • SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO
   Z poradnictwa specjalistów mogły skorzystać rodziny adopcyjne oraz osoby, których dzieci zostały umieszczone w systemie pieczy zastępczej (w placówkach opiekuńczo–wychowawczych lub rodzinach zastępczych).
  Do dyspozycji beneficjentów w trakcie realizacji zadania byli pedagodzy, psycholodzy, seksuolog, radca prawny, terapeuta uzależnień, terapeuta integracji sensorycznej.


 • 15.IX.2014 nasze Stowarzyszenie zmieniło adres swojej siedziby. Obecnie jesteśmy w Radomiu na ul.Dzierzkowskiej 9. Mamy też nowy numer telefonu: 608760863. Przyczyną przenosin była konieczność opuszczenia budynku przy ul.Kolberga przez wszystkich jego użytkowników. Wszystkim, którzy nas wspierali i pomagali przy przeprowadzce serdecznie dziękujemy!


 • 12.IX.2014 odbyło się Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia. Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność.


 • Stowarzyszenie w 2014 r. pozyskało z 1% podatku kwotę 10248,86 zł.Cieszymy się ! Wnieść radość w życie dzieci i uczynić je łatwiejszym – taki cel przyświeca członkom Stowarzyszenia we wszystkich poczynaniach. Jednak, aby podjąć działania, niezbędne są środki finansowe, które organizacja musi pozyskać. Taką możliwość Stowarzyszenie otrzymało dzięki Państwa wpłatom, ofiarowanym w prostym odruchu serca, dla tych, którzy pomimo młodego wieku niosą ogromny bagaż przykrych życiowych doświadczeń. W imieniu podopiecznych i Zarządu składamy gorące podziękowania.
  Decyzją Zarządu wydatkowano na działalność pożytku publicznego w 2014 roku kwotę 14039,07 zł (pozyskaną w poprzednich latach) na:
  • zorganizowanie ferii zimowych dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” 5690,17 zł. W zajęciach uczestniczyło od 6-ciu do 15-stu dzieci
  • zakup ubrań dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” 4500 zł
  • dofinansowanie wypoczynku w Bieszczadach 10-ciu wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” 1444,23 zł
  • dofinansowanie wypoczynku 15-stu wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Kazimierzu Dolnym 2404,67 zł
  Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014


 • Projekt „Rajd po Krainie lessowych wąwozów” zrealizowany w sierpniu 2014 roku przewidywał zorganizowanie dla podopiecznych Stowarzyszenia 10-dniowego wypoczynku w miejscowości Kazimierz Dolny nad Wisłą. Głównym celem było umożliwienie aktywnego wypoczynku letniego młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji i rozwój ich zainteresowań. W tym ciekawym regionie naszego kraju dzieci mogły aktywnie wypoczywać, bawić się, rozwijać tężyznę fizyczną i przygotowywać do świadomego udziału w kulturze. W dniu 11 sierpnia 2014 r. 15-stu beneficjentów pod opieką dwóch opiekunów wyjechało do Kazimierza Dolnego. Grupa dzieci przebywała tam do 20 sierpnia 2014 r. Program rajdu przewidywał pokonywanie pieszo tras turystycznych wytyczonych w okolicach Kazimierza Dolnego, zorganizowanie wycieczek do Puław, promem do Janowca i Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową z Karczmisk do Polanówki. Beneficjenci pod opieką przewodnika zwiedzali zabytki i atrakcje turystyczne Kazimierza oraz odwiedzili Muzeum Przyrodnicze i Muzeum Sztuki Złotniczej. W trakcie pobytu beneficjenci tworzyli Kronikę Rajdu. Projekt „Rajd po Krainie lessowych wąwozów” wpisał się w cykl działań zrealizowanych dotychczas przez Stowarzyszenie mających na celu promowanie ruchu, aktywności fizycznej, rozbudzenie zainteresowań oraz edukację kulturalną podopiecznych.
  Koordynatorem zadania była Pani Elżbieta Pachocka. Zadanie dofinansował Wojewoda Mazowieckiego kwotą w wysokości 5250 zł.
  Zapraszamy do naszej galerii zdjęć na krótką fotorelację z Rajdu.


 • W dniach 5-6 lipca 2014 roku w ramach realizowanego zadania „STOP PRZEMOCY – SPRÓBUJ INACZEJ” odbyło się dwudniowe szkolenie wyjazdowe na temat „Praca z dzieckiem doznającym przemocy”. Celem szkolenia było pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodziną z problemem przemocy, w tym w szczególności diagnoza przemocy w rodzinie, ustalanie planu pracy z rodziną z problemem przemocy – kontakt z osobą doznającą przemocy w rodzinie i osobą stosującą przemoc w rodzinie, diagnoza dzieci krzywdzonych, kompetencje służb – realizacja procedury „Niebieskie Karty”. W szkoleniu udział wzięło 25 osób. Szkolenie finansowane było przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
  Zapraszamy do naszej galerii zdjęć na krótką fotorelację ze szkolenia.


 • Zadanie „Z plecakiem w Bieszczady” obejmowało okres od 16 czerwca do 15 sierpnia 2014 roku. 10-cio osobowa grupa wychowanków Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej wyjechała w okresie od 14 do 26 lipca 2014 roku do Jabłonek pod Baligrodem w Bieszczadach. Był to czas beztroskiego relaku i wypoczynu beneficjentów. Usytuowanie schroniska sprzyja podejmowaniu pieszych wędrówek szlakami czterech rezerwatów przyrody. Dzieci poznawały faunę i florę charakterystyczną dla tego regionu oraz zwiedzały najbliższą okolicę. Pojechały na wycieczkę nad Zalew Soliński, aby aktywnie wypoczywać nad wodą – pływać na kajakach, rowerach wodnych i opalać się. W programie pobytu przewidziano wycieczki rowerowe, zajęcia sportowe, świetlicowe oraz wyprawy nad pobliską rzeczkę. Pobyt w Bieszczadach umożliwił korzystanie z uroków lata na łonie dzikiej, dziewiczej przyrody zapewniającej warunki do wyciszenia i rozładowania młodzieńczej energii. Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach z zakresu promocji zdrowego stylu życia oraz w programie profilaktyczno–terapeutycznym z problematyki uzależnień. Zadanie obejmowało 20 godzin zegarowych zajęć.
  Koordynatorem zadania była Pani Elżbieta Pachocka. Zadanie dofinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą w wysokości 13490 zł.
  Zapraszamy do naszej galerii zdjęć na fotorelację z pobytu w Bieszczadach.


 • Program „MACIERZYŃSTWO BEZ ALKOHOLU – NIE KRZYWDŹ SWOJEGO DZIECKA” Stowarzyszenia Słoneczny Dom w Radomiu to mazowiecka kampania informacyjno-edukacyjna promująca całkowitą abstynencję od alkoholu w okresie ciąży, która realizowana była równolegle w sześciu subregionach województwa mazowieckiego (tj. subregionie radomskim, subregionie płockim, subregionie ciechanowskim, subregionie ostrołęckim, subregionie siedleckim, subregionie warszawskim). Program realizowany był od 1 czerwca 2014 roku do 30 września 2014 roku.
  Autorem projektu i koordynatorem zadania była Pani Monika Bednarczyk. Realizowane zadanie finansowane było przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą w wysokości 15000 zł.
  Dzięki realizowanym działaniom liczymy, że zaplanowana kampania przyczyniła się do:
  • zmniejszenia w naszym województwie liczby kobiet ciężarnych spożywających alkohol
  • zmniejszenia przyzwolenia społecznego na picie alkoholu przez matki oczekujące narodzin dziecka
  • uświadomienia kobiet w ciąży i okresie poporodowym o miejscach, w których zawsze mogą uzyskać pomoc psychologiczna i socjalną zapobiegając w ten sposób porzucenia dzieci w niewłaściwych miejscach.
  Stowarzyszenie Słoneczny Dom od siedmiu lat zajmuje się szerzeniem świadomej abstynencji wśród kobiet ciężarnych. Pierwszym działaniem, które realizowane było w ramach kampanii to Punkt wsparcia dla kobiet w ciąży i z małymi dziećmi (punkt konsultacyjny).
  Celem Punktu były specjalistyczne, osobiste lub telefoniczne konsultacje. W okresie trwania zadania od poniedziałku do piątku w różnych miejscach województwa mazowieckiego dyżurowali specjaliści (wolontariusze) m.in. psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, policjanci. Innowacyjnością w tym działaniu było uruchomienie wsparcia dla kobiet równolegle w sześciu subregionach województwa mazowieckiego i dostęp pięć dni w tygodniu dla kobiet w ciąży potrzebujących pomocy. Dzięki takiej inicjatywie kobiety z całego obszaru województwa mazowieckiego miały ułatwiony dostęp do specjalistycznej pomocy świadczonej przez profesjonalistów.
  Punkt wsparcia dla kobiet w ciąży i matek będących w trudnej sytuacji życiowej dawał możliwość serdecznego, anonimowego kontaktu osoby znajdującej się w sytuacji kryzysowej z powodu ciąży, narodzin dziecka i spożywania napojów alkoholowych i nie radzenia sobie z trudną sytuacją, w jakiej się znalazły. Nasz Punkt stwarzał szansę na udzielenie pomocy adekwatnej do potrzeb i oczekiwań w obliczu nagłej i niespodziewanej sytuacji zagrażającej poczuciu bezpieczeństwa kobiecie i dziecku.
  W kryzysie świadczylismy szybką i profesjonalną pomoc.
  Specjaliści dyżrowali następująco:
    PONIEDZIAŁEK
  • w godz. 9 – 11 w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w PŁOCKU,
   ul. Kolegialna 19, tel.: 243 666 671
  • w godz. 15 – 18 w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w WARSZAWIE,
   ul. Nowy Zjazd 1, tel.: 226 211 075, 226 210 305
    WTOREK
  • w godz. 11 – 13 w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w CIECHANOWIE,
   ul. Orylska 3a, tel.: 236 735 609
    ŚRODA
  • w godz. 12 – 14 w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w OSTROŁĘCE,
   ul. J. Piłsudskiego 38, tel.: 297 170 304
    CZWARTEK
  • w godz. 15 – 17 w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w SIEDLCACH,
   ul. Dzieci Zamojszczyzny 39/33, tel.: 256 440 630
    PIĄTEK
  • w godz. 12 – 15 w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w RADOMIU,
   ul. Mokra 2, tel.: 483 311 150
  W ramach zadania realizowaliśmy również Społeczną Kampanię Informacyjno–Edukacyjną oraz seminaria dla kobiet i specjalistów pracujących z kobietami w wieku rozrodczym. Dzięki zaplanowanym działaniom dotarliśmy do bardzo dużej ilości kobiet w ciąży i matek małych dzieci.
  Bardzo dziękujemy Wojewódzkiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu w Warszawie z oddziałami zamiejscowymi w Radomiu, Płocku, Ciechanowie, Siedlcach, Ostrołęce za zaangażowanie się w realizacje zadania.


 • W ramach zadania „STOP PRZEMOCY – SPRÓBUJ INACZEJ” trwającego od 1 czerwca do 30 września 2014 rozpoczęliśmy realizację programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży pt. „Otwórz oczy i bądź wolny od przemocy”.
  Program realizowany był w trzech grupach:
        •   I grupa – 5 dniowe warsztaty z elementami dramy po 4 godziny dziennie
        •   II grupa – 5 dniowe warsztaty z elementami arteterapii po 4 godziny dziennie
        •   III grupa - 5 dniowe warsztaty z elementami socjoterapii po 4 godziny dziennie
  Adresatami projektu byli mieszkańcy województwa mazowieckiego przede wszystkim subregionu radomskiego (miasta Radom, powiatu kozienickiego, radomskiego, lipskiego):
  • dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnych formach opieki zastępczej, placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo–wychowawczych, dysfunkcyjnych rodzinach biologicznych, zagrożonych dysfunkcjami i wykluczeniem społecznym, osoby oraz rodziny dotknięte problemem alkoholowym
  • rodzice zastępczy, opiekunowie prawni, rodzice biologiczni, wychowawcy, asystenci, osoby współpracujące w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  W ramach zadania realizowane były także następujące działania:
  • AKADEMIA PROFILAKTYCZNA – EDUKACJA RODZICÓW (biologicznych, adopcyjnych, zastępczych) cykl szkoleń przekazujących wiedzę na temat rozwoju dziecka i skutecznych technik wychowawczych.
  • CYKL AUDYCJI W RADIO – „DOŚĆ PRZEMOCY – KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO SZCZĘŚLIWEGO DZIECIŃSTWA”. EDUKACJA UKIERUNKOWANA NA OGRANICZENIE PRZEMOCY W RODZINIE
  • GRUPA TERAPEUTYCZNA DZIECI Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO–WYCHOWAWCZYCH „JESTEM SOBĄ I JESTEM W GRUPIE”
  • PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMACYJNY dotyczący problematyki przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. Punkt skierowany był do rodzin dotkniętych przemocą domową oraz osób zaangażowanych w pomoc tym osobom. Dyżur na zmianę prowadzili specjaliści: socjoterapeuta, pedagodzy, w tym pedagog pracujący z ofiarami i sprawcami przemocy.
  Koordynatorem zadania była Pani Iwona Pietras. Zadanie sfinansował Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą w wysokości 21335 zł.

 • Zadanie „Żyję odlotowo bez narkotyków” zrealizowane przez Stowarzyszenie w okresie od maja do listopada 2014 roku miało na celu przeprowadzenie programów profilaktycznych zmniejszających ryzyko używania substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów poprzez opóźnienie lub przeciwdziałanie inicjacji, niedopuszczanie do poszerzania się kręgu osób młodych eksperymentujących z nielegalnymi substancjami. Zadanie skierowane było do młodzieży przebywającej w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu na ul. Kolberga 19 i w Domu Usamodzielnienia ul. Wydmowa 19, a znajdującej się w grupie podwyższonego ryzyka uzależnieniem od narkotyków. W ramach zadania zostały zorganizowane warsztaty socjoterapeutyczne i warsztaty profilaktyki uzależnień. Celem warsztatów socjoterapeutycznych było kształtowanie osobowości oraz wspieranie i stymulowanie rozwoju społecznego uczestników, wywieranie na nich takiego wpływu, by umieli współżyć z ludźmi, by radzili sobie z rozwiązywaniem problemów bez nadmiernego napięcia emocjonalnego oraz by umieli wybrać to, co jest dla nich dobre i zdrowe. Celem warsztatów profilaktyki uzależnień było kształtowanie właściwych postaw i umiejętności pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji korzystnych dla prawidłowego rozwoju młodego człowieka.
  Koordynatorem zadania była Pani Ewa Kowalska. Zadanie dofinansowała Gmina Miasta Radomia kwotą w wysokości 5500 zł.
  Zapraszamy do naszej galerii zdjęć na krótką fotorelację.


 • Zadanie „NN czyli Narkotykom Nie!” miało na celu zrealizowanie w okresie od 1 maja do 30 września 2014 roku programu profilaktycznego skierowanego do młodzieży przebywającej w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej ”Słoneczny Dom” w Radomiu. W ramach zadania były zorganizowane zajęcia warsztatowe, indywidualne konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne, doradcze, zajęcia kulinarne oraz Słoneczna Akademia Profilaktyki. Zajęcia warsztatowe odbywały się w maju i czerwcu. Celem zajęć było wypracowanie u dzieci właściwej postawy wobec problematyki uzależnienia od narkotyków. Słoneczna Akademia Profilaktyki odbywała się od maja do września. W jej ramach zorganizowano wyjścia o charakterze kulturalno–rekreacyjnym dla wychowanków Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu. Akademia miała na celu zaktywizowanie młodzieży, włączenie w nurt życia miasta oraz wskazanie sposobów spędzania czasu wolnego będących alternatywą do zachowań aspołecznych. Zorganizowanych zostało 15 wyjść. Beneficjenci zadania uczestniczyli również, od maja do września, w zajęciach kulinarnych, na których oprócz tego, że przygotowywali dla siebie smaczną potrawę, ciasto czy deser, nabyli podstawowych umiejętności kulinarnych ułatwiających im funkcjonowanie w samodzielnym dorosłym życiu. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży chcieliśmy udzielić pomocy i wsparcia zapewniając wsparcie terapeuty uzależnień, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. Konsultacje były prowadzone indywidualne. Każdorazowo po zakończeniu warsztatów do dyspozycji młodzieży był specjalista terapii uzależnień. Ponadto w siedzibie Stowarzyszenia Słoneczny Dom porad specjalistycznych udzielał psycholog, pedagog i doradca zawodowy. Z konsultacji można było korzystać raz w tygodniu w maju i czerwcu.
  Koordynatorem zadania była Pani Ewa Kowalska. Zadanie zotało dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego kwotą w wysokości 10850 zł.
  Zapraszamy do naszej galerii zdjęć na fotorelację.


 • Realizowany od kwietnia do lipca 2014 roku projekt „Bądź aktywny – zabij nudę” to program aktywizujący skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych i niewydolnych wychowawczo, przebywających w Placówce Opiekuńczo–Wychowawczej „Słoneczny Dom”, którzy są podopiecznymi Stowarzyszenia. Głównym celem projektu było wdrożenie uczestników zadania do aktywnego wykorzystania czasu wolnego będących alternatywą do zachowań aspołecznych i nabycie umiejętności kulinarnych. Celem uczestnictwa w zajęciach było zdobycie kompetencji osobistych przyczyniających się do odreagowania stresu związanego z trudnościami w życiu osobistym i nauce, do wyrównania szans i zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz poprawy pozycji wśród rówieśników. Ogół podjętych działań w ramach projektu przyczynił się do przeciwdziałania demoralizacji i patologii społecznej dzieci i młodzieży. Program ułatwił zwiększenie dostępności dzieci do sektora usług społecznych tj. kultury, turystyki i sportu. W ramach projektu przeprowadzone były zajęcia sportowe, kulturalne i kulinarne, które odbywały się w weekendy od kwietnia do czerwca. Zajęcia sportowe to m.in. wycieczki piesze i rowerowe po okolicach miasta, wyjścia do parku linowego, na ścianę wspinaczkową, basen. Zajęcia kulturalne obejmowały m.in. wyjścia do kina, teatru, na wystawy w muzeach. Zajęcia kulinarne odbywały się na terenie Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej. Młodzież przygotowywała przekąski, sałatki, ciasta, desery itp., które stanowiły urozmaicenie ich codziennego menu. Po zakończeniu zajęć została wydana mini książka kucharska zawierająca fotografie wykonanych potraw wraz z opisem przygotowania. Mini poradnik kulinarny powstał głównie z myślą o wychowankach opuszczających placówkę i rozpoczynających dorosłe życie. Będzie dla nich pomocą, gdy staną przed zadaniem przygotowywania pierwszego samodzielnego posiłku.
  Koordynatorem zadania był Pan Paweł Krąpiec. Zadanie sfinansowane zostało przez Telewizję Polską S.A. w ramach akcji charytatywnej Reklama Dzieciom 2013 kwotą w wysokości 7000 zł.
  Zapraszamy do naszej galerii zdjęć na fotorelację.


 • Stowarzyszenie w 2013 roku uzyskało z 1% podatku kwotę 10838,90 zł.Cieszymy się ! Dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem i powierzyli nam swoje pieniądze. Otrzymane wsparcie finansowe odbieramy bardzo osobiście. Każdą wpłatę przyjmujemy z radością, bo za każdą stoi konkretny człowiek, nam życzliwy i dzieli się z nami tym co posiada. Czujemy, że obdarowujecie Państwo naszych podopiecznych swoim sercem. DZIĘKUJEMY ZA TO.
  Otrzymane pieniądze są dla naszych podopiecznych szansą. Szansą na dodatkową słodycz, szansą na radosny dzień spędzony na wycieczce, szansą na okulary, szansą na wizytę u dentysty, szansą na rehabilitację, szansą na terapię, szansą na zakup spodni, butów... Dla Państwa to TYLKO 1% dla nas to AŻ 1%.
  Z otrzymanych wpłat od podatników sfinansowane zostały w 2013 roku:
  • ferie zimowe w dniach 28.01-8.02.2013 r. dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu (koszt 4857 zł). W zajęciach uczestniczyło od 16 do 28 dzieci
  • zakupy odzieży dla wychowanków w/w placówki (koszt 4500 zł)
  • dopłata do 10-cio dniowego wypoczynku letniego „Rajd rowerowy Garbatka Letnisko” dla 13-stu wychowanków (koszt 1926,06 zł).
  Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013


 • Zmiany w zarządzie naszego stowarzyszenia: 28 marca 2014 roku Pani Aneta Skrzypczyk-Dobrasiewicz zrezygnowała ze stanowiska wiceprezesa. Serdecznie dziękujemy Pani Anecie za owocną pracę w zarządzie. Nowym wiceprezesem została Pani Monika Bednarczyk, natomiast nowym członkiem zarządu Pani Małgorzata Kopycka.


 • W dniu 11.03.2014 roku odbyło się sprawozdawcze Walne Zgromadzenie członków naszego stowarzyszenia. Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy.


 • W dniach od 17 do 28.02.2014r. Stowarzyszenie zorganizowało wychowankom przebywającym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu przy ul. Kolberga 19 i w Domu Usamodzielnienia przy ul. Wydmowej 19 ferie zimowe. Podopieczni uczestniczyli z zajęciach kulturalno–rozrywkowych i Młodzieżowej Akademii Rozwoju. W zajęciach uczestniczyło od 6 do 15 dzieci. Codziennie organizowane były atrakcje poza placówką, m.in. wyjścia na basen Orka, do MK Bowling w galerii „Rosa”, na lodowisko, na halowy tor kartingowy, do Multikina, do Muzeum Wsi Radomskiej, do kina 5D w „Krainie marzeń’, do Teatru Powszechnego w Radomiu, do „Laser Arena & Game Bar” oraz do Centrum wspinaczkowego „Grota”. Zorganizowano również całodniową wycieczkę do Warszawy. W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie „Niewidzialnej Wystawy” w Milenium Plaza, Muzeum Techniki i Przemysłu w Pałacu Kultury i Nauki, Stadionu Narodowego, Wilanowa, obiad w McDonald's, projekcja filmu w kinie IMAX. Przeprowadzone zajęcia miały na celu zapewnienie młodzieży atrakcyjnego wypoczynku, zapoznanie z ofertą czynnych form spędzania czasu wolnego w mieście, rozwój zainteresowań i integrację grupy. Zaproponowany program spełnił oczekiwania wychowanków. Dostarczył im wiele dobrej zabawy, okazji do radosnych uśmiechów i odreagowania stresów.
  W trakcie trwania ferii młodzież uczestniczyła również w 6-ciu spotkaniach w ramach Młodzieżowej Akademii Rozwoju. Głównym celem zajęć było rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, które pomogą młodzieży w lepszym rozumieniu siebie, rozwijaniu indywidualnych talentów i pragnień oraz nawiązywaniu prawidłowych relacji międzyludzkich. Koszt zadania wyniósł 5690,17 zł i został pokryty z 1% przekazanego na rzecz naszej organizacji przez podatników.


 • Nasze stowarzyszenie starało się o dotację z Fundacji Aviva w konkursie grantowym "To dla mnie ważne" dla inicjatywy "BLIŻEJ DZIECKA" - WSPARCIE RODZICÓW ADOPCYJNYCH I ZASTĘPCZYCH. Fundacja Aviva przeznaczyła na granty kwotę 100000 zł dla inicjatyw mających największe poparcie społeczne. Można było wesprzeć naszą inicjatywę oddając swój głos na stronie https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,324.html - tam też można było znaleźć informacje o naszej inicjatywie i samym konkursie grantowym. Głosowanie trwało do 28 marca 2014 roku, a każda osoba mogła zagłosować raz dziennie. To ważne. Zagłosuj każdego dnia!
  To dla mnie ważne


 • Prowadziliśmy akcję promocyjno-informacyjną na południu województwa mazowieckiego. Chcemy zachęcić do przekazania 1% podatku na potrzeby dzieci z domów dziecka możliwie największą liczbę osób. Działania obejmowały rozdawanie ulotek oraz bezpośrednie informowanie mieszkańców regionu o możliwości przekazania 1% podatku poprzez odpowiednie wypełnienie deklaracji PIT. W akcji brali udział członkowie i sympatycy naszego stowarzyszenia.


 • Samodzielnie wypełniasz swój PIT ? - proponujemy skorzystać z darmowego programu e-Pity on-line (link na głównej stronie) i przekazać na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433). Nie wymaga instalacji - klikasz, wypełniasz i wysyłasz (lub drukujesz). Dzieci będą Ci wdzięczne.
  Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013


 • Wypełnimy Twój PIT - oferujemy bezpłatną pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za 2013 rok. Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Kolberga 19 w Radomiu; tel.: 483858813, 483858814, 483637755. W imieniu podopiecznych gorąco zachęcamy do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).
  Program do rozliczania PIT 2013 online - e-pity 2013


 • W dniu 13.11.2013 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia. Zarządowi udzielono absolutorium i bez zmian będzie on kontynuował prace przez następną kadencję. Natomiast zmianie uległ skład Komisji Rewizyjnej, aktualnie to: Mirosława Rej, Małgorzata Czerwonka, Alicja Majcherska oraz Bogdan Franus. Pani Elżbiecie Majewskiej dziękujemy za dotychczasową pracę w Komisji Rewizyjnej, zaś wszystkim przybyłym dziękujemy za poświęcony czas.


 • W dniach 18.08 – 28.08.2013 roku Stowarzyszenie zorganizowało „Rajd rowerowy Garbatka Letnisko 2013”. Uczestniczyło w nim 13-stu wychowanków Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Słoneczny Dom” z Radomia pod opieką dwóch wychowawców. Beneficjenci mieszkali w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Garbatce Letnisko, skąd każdego dnia wyruszali na wyprawy rowerowe. Rajd miał na celu dostarczenie młodzieży rozrywki i beztroskiej zabawy, promowanie zdrowego stylu życia oraz zintegrowanie grupy. Przemierzając na rowerach Ziemię Radomską wychowankowie poznali jej walory turystyczne. Mieli możliwość bliskiego obcowania z urokami Puszczy Kozienickiej (Rezerwat „Krępiec”, Królewskie Źródła), odwiedzenia miejsc pamięci ważnych wydarzeń historycznych, które ukształtowały naszą rzeczywistość (Molendy – miejsce największej bitwy partyzanckiej w całym Obwodzie Kozienickim podczas II wojny światowej), zwiedzenia muzeów (Muzeum J. Kochanowskiego w Czarnolesie, Zamek w Janowcu, klasztor Benedyktyński w Opactwie, Pałac w Policznej, Zespół Pałacowy w Kozienicach). Młodzież odwiedziła na rowerach także Zwoleń, Kazimierz nad Wisłą, Sieciechów. Wychowankowie po raz pierwszy uczestniczyli w takiej formie wypoczynku. Rajd był bardzo atrakcyjny i udany. Dostarczył uczestnikom niepowtarzalnych przeżyć. Pieniądze na wypoczynek Stowarzyszenie pozyskało od życzliwych sponsorów: ITM Poland Sp. z o.o. 5000 zł, Dixi Car S.A. Radom 700 zł, Henkel Polska Sp. z o.o. 3106,28 zł (na zakup rowerów). Pozostałe wydatki w wysokości 1926,06 zł zostały pokryte z 1% podatku pozyskanego od podatników.


 • Program "NIE – dla przemocy" zrealizowany od 1 czerwca do 30 listopada 2013 roku odpowiadał na środowiskowe zapotrzebowanie pomocy świadczonej dla dzieci przebywających w rodzinnych i pozarodzinnych formach opieki zastępczej, z rodzin z przemocą domową, stosujących przemocowe metody wychowawcze, dla rodziców którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni, a których dzieci przebywają w placówkach opiekuńczych, rodzinach zastępczych lub w dysfunkcyjnych rodzinach biologicznych. Adresaci projektu to mieszkańcy województwa mazowieckiego, przede wszystkim powiatu radomskiego ziemskiego, powiatu radomskiego grodzkiego oraz powiatu lipskiego:
  - dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnych formach opieki zastępczej, placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo–wychowawczych, rodzinach adopcyjnych i dysfunkcyjnych rodzinach biologicznych
  - rodzice zastępczy, wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych
  - rodzice biologiczni (w tym rodzice dzieci przebywających w pieczy zastępczej).
  Działania w ramach projektu:
  I. "MOŻNA INACZEJ" - PROGRAM SOCJOTERAPEUTYCZNY z elementami zabawy, przygody, turystyki i survivalu dla dzieci z placówek opiekuńczo–wychowawczych
  II. GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA DZIECI DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY
  W ramach działań zrealizowane zostały zadania z zakresu terapii grupowej dla dzieci po doznanych chronicznych urazach psychicznych w szczególności po doznanej przemocy
  III. AKADEMIA PROFILAKTYKI "Nie – dla przemocy" – (warsztaty profilaktyczne). Zajęcia miały za zadanie zwiększyć świadomość skutków przemocy, nauczyć zachowań alternatywnych oraz interweniowania w sytuacjach gdy przemoc już zaistniała. Podkreślały skutki przemocy psychicznej, które tak bardzo trudno jest dzieciom zauważyć
  IV. OFERTA EDUKACYJNA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW, WYCHOWAWCÓW
  Warsztaty "Miłość, która nie rani. Wychowanie bez przemocy. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i opiekunów",
  Warsztaty "Niszczące sekrety – diagnoza i metody pomocy dziecku wykorzystywanemu seksualnie"
  V. PUNKT KONSULTACYJNO–INFORMACYJNY dotyczący problematyki przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej. Skierowany do rodzin dotkniętych przemocą domową oraz osób zaangażowanych w pomoc tym osobom, w sposób szczególny kierowany jest do:
  - dzieci i młodzieży z terenu miasta i powiatu Radomskiego, którzy doświadczają przemocy domowej lub rówieśniczej
  - dzieci i młodzieży przebywających poza środowiskiem rodziny biologicznej
  - rodziców, którym odebrano dzieci, którzy zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej
  - rodziców stosujących przemoc wobec swych dzieci lub wobec partnera
  - rodziców zastępczych, którzy opiekują się dziećmi po doznanych urazach psychicznych.
  Dyżur na zmianę prowadzili specjaliści: pedagodzy w tym pedagog pracujący z ofiarami i sprawcami przemocy.
  Koordynator projektu Pani Monika Bednarczyk. Zadanie zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 24300 zł.


 • Zadanie "CZY WIESZ, ŻE… pijąc w ciąży szkodzisz swojemu dziecku?" zrealizowane od 1 czerwca do 10 października 2013 roku to działanie Stowarzyszenia Słoneczny Dom jako odpowiedź na to, że w Polsce każdego roku rodzi się około 1000 dzieci z FAS. Chcemy poprzez zaplanowane działania informować i edukować społeczeństwo, że wystarczy zachować abstynencję w okresie ciąży, żeby ustrzec dziecko przed zaburzeniami ze spektrum FASD. Adresaci projektu to kobiety zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego (tj. subregionu radomskiego miedzy innymi: powiatu radomskiego ziemskiego i radomskiego grodzkiego, lipskiego, kozienickiego, szydłowieckiego, białobrzeskiego, grójeckiego, przysuskiego, zwoleńskiego). Działania w ramach projektu:
  I. CYKL AUDYCJI RADIOWYCH "DZIECI WÓDKI"
  II. 13 OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA FAS
  Na wrzesień 2013 roku w związku z obchodami Światowego Dnia FAS, (corocznie obchodzony jest 9 września) zaplanowano wiele działań informacyjno-edukacyjnych zwracających uwagę na konieczność zachowania abstynencji w okresie ciąży.
  Trwająca cały miesiąc duża kampania medialna, ulotkowa i warsztatowa ma na celu promowanie abstynencji w czasie ciąży i informowanie społeczeństwa o negatywnych skutkach prenatalnej ekspozycji na alkohol.
  1. Wystawa w centrum miasta Radomia składająca się z 20 plansz, przedstawiających dzieci z FAS i ich opiekunów
  2. Seminarium "Życie z FAScynujacym dzieckiem". Podczas imprezy dystrybuowane będą ulotki, broszury, plakaty dotyczące ww. tematu, eksperci z różnych dziedzin będą udzielać konsultacji. Ponadto piknik będzie okazją do obejrzenia wystawy "FAScynujące dzieci"
  3. W dniu 9 września 2013 roku planujemy zorganizować informacyjny serwis w mediach, przedstawiający wyniki badań mózgów dzieci z FAS. Z badań tych wynika, że biochemicznie mózgi uszkodzone w życiu płodowym przez alkohol znacznie się różnią od mózgów osób zdrowych
  III. WARSZTATY "DOPÓKI MASZ WYBÓR"
  Warsztaty adresowane będą również do młodych matek i kobiet w wieku rozrodczym. Czas trwania warsztatów to 3 godziny. Planujemy zorganizowanie 10 warsztatów w różnych miejscowościach subregionu radomskiego
  IV. KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA
  Po stworzeniu i wydrukowaniu informatora i materiałów informacyjno-edukacyjnych dotrzemy do miejsc, gdzie kobiety będą mogły przeczytać informacje o zagrożeniach związanych z piciem alkoholu w ciąży. Planujemy dotrzeć do wszystkich szpitali subregionu radomskiego oraz dużej liczby poradni dla kobiet. Ponadto jako załącznik chcemy dodać materiały wyprodukowane w projekcie do bezpłatnych gazet rozdawanych na terenie miasta Radomia.
  V. PUNKT INFORMACYJNO-EDUKACYJNY
  Projekt zakłada uruchomienie specjalnego Punktu dla kobiet. Celem Punktu będą specjalistyczne, osobiste lub telefoniczne konsultacje z psychologiem i terapeutą uzależnień.
  Koordynator projektu Pani Monika Bednarczyk. Zadanie zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 16851 zł.


 • Od 10 maja do 31 grudnia 2013 roku Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Bliżej dziecka”. Głównym celem zadania było stworzenie skutecznego systemu pomocy i wsparcia na Mazowszu dla rodzin adopcyjnych, preadopcyjnych i biologicznych, których dzieci pozostają w systemie pieczy zastępczej (w obszarze kształtowania postaw i wartości rodzinnych, propagowania wzorców życia rodzinnego i wskazania metod godzenia aktywności zawodowej z wychowaniem dzieci). Zadanie realizowane było w trzech obszarach:
  I. OBSZAR - RODZINY ADOPCYJNE, KANDYDACI NA RODZICÓW ADOPCYJNYCH oraz RODZICE BIOLOGICZNI DZIECI KTÓRE POZOSTAJĄ W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ
  1. GRUPY SAMOPOMOCOWE - Aktualnie funkcjonują 3 grupy wsparcia. Jedna grupa wsparcia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych spotyka się w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym O/Z w Radomiu przy ul.Mokrej 2. Dwie grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych spotykają się w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym w Warszawie ul.Nowy Zjazd 1.
  2. PUNKT KONSULTACYJNY (w siedzibach Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu i Warszawie). Dyżury pełnią psycholodzy i pedagodzy posiadający bogate doświadczenie z rodzinami adopcyjnymi oraz rodzinami pragnącymi przysposobić dziecko.
  II. OBSZAR - DOSKONALENIE OSÓB PRACUJĄCYCH Z RODZINAMI ADOPCYJNYMI I RODZINAMI BIOLOGICZNYMI DZIECI UMIESZCZONYCH W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ ORAZ RODZINAMI BIOLOGICZNYMI DEKLARUJĄCYMI ZAMIAR POZOSTAWIENIA DZIECI DO ADOPCJI - szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności opiekuńczo – wychowawczych
  III. OBSZAR – EDUKACJA ŚRODOWISKA LOKALNEGO
  W ramach zadania „Bliżej dziecka” zorganizowano 6 spotkań w 6 subregionach województwa mazowieckiego (subregion radomski, warszawski, płocki, ciechanowski, ostrołęcki, siedlecki). Uczestnikami spotkania były osoby pracujące z rodzinami m.in. pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych, koordynatorzy rodzin zastępczych oraz ośrodków adopcyjnych Spotkania dotyczyć będą: - sposobów i metod wsparcia dla rodzin, które mają problemy opiekuńczo–wychowawcze z dziećmi
  - pomoc rodzinom w okresie preadopcyjnym i postadopcyjnym
  - poradnictwa i wsparcia rodziców biologicznych, zgłaszających zamiar oddania dziecka do adopcji poprzez znalezienie najlepszego rozwiązania dla dziecka i rodziny
  - współpraca z instytucjami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (w obszarze wspierania podstawowych funkcji rodziny)
  Przygotowaliśmy Przewodnik „Bliżej dziecka”, który w swojej treści zawiera następujące informacje: charakterystyka instytucji województwa mazowieckiego wspierających podstawowe funkcje rodziny i pomagające rodzinom; przedstawienie procedury adopcyjnej na Mazowszu; przedstawienie możliwości wsparcia dla rodzin, które zamierzają oddać dziecko do adopcji. Przewodnik będzie materiałem stworzonym na podstawie wypracowanych dobrych praktyk w subregionach i dostarczony uczestnikom naszego zadania. Do tej pory nie powstała żadna praca zbiorowa na powyższy temat, scalająca sześć subregionów województwa mazowieckiego.
  Autorem i koordynatorem projektu „Bliżej dziecka” była Pani Monika Bednarczyk (członek zarządu stowarzyszenia). Stowarzyszenie zrealizowało projekt w partnerstwie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie (a w szczególności z Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym w Warszawie oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym Oddziałem Zamiejscowym w Radomiu).
  Stowarzyszenie ubiegało się o uzyskanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2013 roku. W Priorytecie III konkursu złożonych i ocenionych zostało w sumie 1812 projektów. Tylko 171 projektów otrzymało dotacje, w tym projekt naszego stowarzyszenia. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 36950 zł.
      Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


 • Zadanie "Narkotyki - ucieczka donikąd" zrealizowane od maja do 30 listopada 2013 roku miało na celu uświadomienie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych na terenie Radomia, że sięganie po narkotyki pozbawi ich szansy na godne życie i spowoduje ogromną destrukcję w sferze psychicznej, fizycznej i duchowej. Głównym celem programu była edukacja i opóźnienie wieku inicjacji w zakresie uzależnienia od narkotyków oraz wyuczenie umiejętności eliminowania społecznie niepożądanych zachowań, spowodowanych przyjmowaniem tych substancji. Podczas dwugodzinnych warsztatów młodzież mogła obalić mity związane z narkotykami, w które na co dzień wierzy.
  Koordynator projektu Pani Monika Bednarczyk. Zadanie zostało dofinansowane przez Gminę Miasta Radom w wysokości 5500 zł.


 • Od maja do 31 października 2013 roku zrealizowaliśmy projekt "Zdążyć z pomocą". Był on skierowany do:
  • młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, przebywających w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz ośrodkach socjoterapeutycznych w Radomiu i gminach: Kozienice, Zwoleń, Lipsko, Szydłowiec, Przysucha, Grójec, Białobrzegi
  • Nauczycieli i kadry z w/w ośrodków opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych
  • Pracowników socjalnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu oraz Miejsko-Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z w/w gmin i pracowników z podległych im Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie
  Projekt "Zdążyć z pomocą" zakładał:
  • Przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży, w trakcie których młodzi ludzie pochodzący ze środowisk zagrożonych uzależnieniami dowiedzieli się, jak szkodliwie działają narkotyki, jak łatwo mogą się od nich uzależnić.
  • Szkolenia dla dorosłych: nauczycieli, kadry placówek oświatowo – wychowawczych i pracowników socjalnych. W trakcie szkolenia zdobyli oni wiedzę o szkodliwości działania narkotyków, nauczyli się rozpoznawać, czy ktoś jest pod ich wpływem, zobaczyli na prezentacji, jak one wyglądają, nauczyli się jak być czujnym
  • Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego. Osoby, które zgłoszą się do Punktu uzyskają fachową pomoc terapeuty uzależnień, pedagoga i psychologa, poprzez indywidualną diagnozę oraz ustalenie form dalszej pracy
  • Opracowanie informatora zawierającego dane, dotyczące miejsc, gdzie osoby uzależnione bądź współuzależnione mogą uzyskać pomoc i wsparcie.
  • W miesiącach wakacyjnych zorganizowaliśmy "Wakacyjną Akademię Profilaktyki" dla dzieci z Domu Dziecka w Radomiu. W jej ramach w lipcu i sierpniu odbyły się:
   • Warsztaty z zakresu profilaktyki dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od narkotyków
   • Przeprowadziliśmy program aktywizujący - 7 wyjść do kina, na basen, kręgle
  Koordynator projektu Pani Ewa Kowalska. Zadanie zostało sfinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 14480 zł.


 • 19 marca 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego stowarzyszenia. Wszystkim przybyłym dziękujemy za uczestnictwo.


 • W okresie ferii zimowych, od 28.01 do 8.02.2013r., Stowarzyszenie zorganizowało dla dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” cykl zajęć kulturalno–oświatowych. W zajęciach uczestniczyło od 18 do 26 dzieci. Codziennie organizowane były atrakcyjne wyjścia poza placówkę. Wychowankowie byli na kręgielni, lodowisku, torze kartingowym, basenie i ściance wspinaczkowej. W tym czasie dzieci odwiedziły również gościnne Muzeum Wsi Radomskiej. Muzeum, dzięki życzliwości pani dyrektor Ilonie Jaroszek–Nowak, po raz kolejny umożliwiło naszym podopiecznym bezpłatne skorzystanie ze swojej oferty skierowanej do mieszkańców Radomia. I tak dzieci uczyły się lepienia z gliny, a potem uczestniczyły w kuligu zakończonym ogniskiem. Pozytywnych emocji dostarczyło młodzieży wyjście do kina Helios, Multikina i teatru. Grupa spotkała się także ze sławnym radomskim bokserem, który opowiadał o swojej karierze, znaczeniu sportu w życiu człowieka i kształtowaniu charakteru. Zajęcia stworzyły możliwość integracji dzieci między sobą oraz ze środowiskiem, propagowania zdrowego stylu życia, z aktywnym wypoczynkiem, rozwoju kompetencji społecznych, co prowadzi do poprawy funkcjonowania emocjonalno-społecznego uczestników. Koszt zadania wyniósł 4857 zł i został pokryty z 1% przekazanego na rzecz naszej organizacji przez podatników.


 • Wypełnimy Twój PIT - oferujemy bezpłatną pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za 2012 rok. Zapraszamy do siedziby Stowarzyszenia przy ul. Kolberga 19 w Radomiu; tel.: 483858813, 483858814, 483637755. W imieniu podopiecznych gorąco zachęcamy do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należy wpisać nr KRS 0000294433).


 • Stowarzyszenie jako Organizacja Pożytku Publicznego otrzymało z 1% podatku w 2012 roku kwotę 12214,56 zł. Pragniemy gorąco podziękować wszystkim Podatnikom, którzy podjęli trud i świadomie zdecydowali do kogo mają trafić pieniądze z Państwa podatków. Dzięki Państwa decyzji możemy podjąć działania mające na celu zaspokojenie potrzeb naszych podopiecznych. Każda złotówka przekazana przez Państwa na rzecz naszego Stowarzyszenia jest niezwykle cenna. Każda wpłata na nasze konto oznacza, po pierwsze, że Ofiarodawca wsparł nas finansowo, a po drugie, co jest dla nas niezwykle ważne i cenne, poświęcił nam swój czas, swoją uwagę, a swoje myśli skierował ku naszym podopiecznym okazując troskę i współczucie, z których wypłynęła chęć niesienia pomocy. DZIĘKUJEMY. Liczymy, że przyjaźń zapoczątkowana w tym roku będzie trwała nadal.


 • W dniu 11 września 2012 roku Pracownicy NUTRICIA zorganizowali Piknik na Wesoło dla podopiecznych Stowarzyszenia Słoneczny Dom tj. dla dzieci wychowujących się w rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych. Piknik odbył się w pięknym miejscu mazowieckiej ziemi na terenie Hotelu Sielanka nad Pilicą koło Warki. Na ponad 100 hektarowym terenie mieliśmy zorganizowaną wspaniałą przejażdżkę bryczkami, grę terenową z punktami kontrolnymi, zabawy ruchowe, sportowe, edukacyjne oraz na zakończenie grillowe szaleństwo. Dzieci bawiły się tego dnia wspaniale na łonie natury. Wracały do domów szczęśliwe i zmęczone. W Pikniku uczestniczyło 30 dzieci i 5 wolontariuszy – opiekunów. Firma NUTRICIA przekazała również dla młodzieży przebywającej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” stół do gry w „piłkarzyki”.


 • W okresie od sierpnia do 30 października 2012 roku przeprowadziliśmy projekt „Potrafię, dam radę, na pewno mi się uda” - wsparcie dla rodzin i osób opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym. Zadanie uwzględniało stworzenie sieci wsparcia, poradnictwa specjalistycznego ukierunkowanego na poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych, adopcyjnych, placówek rodzinnych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin adopcyjnych dzieci niepełnosprawnych umieszczonych w różnych formach rodzicielstwa zastępczego oraz rodziców biologicznych dzieci niepełnosprawnych. W szczególności zadanie obejmowało utworzenie specjalistycznej formy kompleksowego poradnictwa ukierunkowanego na poprawę funkcjonowania. Celem zadania było również uzupełnianie wiedzy i doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, diagnostycznych i terapeutycznych poprzez przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkoleń uwzględniających specyfikę funkcjonowania niepełnosprawnych dzieci. Propozycja zgłoszona przez Stowarzyszenie zawiera w sobie wspieranie rodzin adopcyjnych, zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz każdej innej osoby w trudach opieki i wychowania dziecka niepełnosprawnego, opuszczonego, szukającego domu i „recepty” na przyszłość. Dzięki realizacji zadania Stowarzyszenie pragnęło wesprzeć pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjnych na Mazowszu, którzy każdego dnia walczą o lepszą przyszłość dla dzieci pozbawionych rodziców. W ramach projektu zorganizowano szkolenia i warsztaty:
  • Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • Szkolenie „Całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm dziecięcy, zespół Aspergera) przyczyny, częstotliwość występowania"
  • Jak pomóc dziecku niepełnosprawnemu - nadpobudliwemu psychoruchowo?
  • Zaburzenia przywiązania dzieci niepełnosprawnych a sytuacja rodzica zastępczego i adopcyjnego
  • Neuropsychologiczny profil dziecka z FAS/FASD
  • Konstruktywne i niekonstruktywne sposoby radzenia sobie ze stresem oraz elementy treningu antystresowego, metody relaksacji dla osób wychowujących dziecko niepełnosprawne – szkolenie wyjazdowe w Sandomierzu
  • Warsztat „Opanuj emocje – działaj konstruktywnie – sposoby radzenia sobie z własną złością”
  • Masaż Shantala jako metoda wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych
  W trakcie projektu beneficjenci mogli skorzystać z porad specjalistów: psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego. Koordynator projektu Pani Monika Bednarczyk. Zadanie zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.


 • Od lipca do 30 października 2012 roku realizowaliśmy projekt „NIEPEŁNOSPRAWNE DZIECI - DAJMY IM SZANSĘ”. Był to program integracyjno – terapeutyczny adresowany do dzieci niepełnosprawnych przebywających w rodzinnych i pozarodzinnych formach pieczy zastępczej z terenu Radomia i powiatów ościennych oraz dzieci niepełnosprawnych z rodzin adopcyjnych z terenu Mazowsza. Poprzez możliwość diagnozy i terapii oraz działań integracyjnych pragnęliśmy pomóc dzieciom w nabywaniu, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w przyszłości. Naszym celem było również zwiększenie szans na znalezienie rodzin adopcyjnych dla dzieci niepełnosprawnych z uregulowaną sytuacją prawną, poprzez poprawę ich funkcjonowania. W ramach projektu podjęto następujące działania:
  • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej lub diagnoza funkcjonalna oraz terapia integracji sensorycznej
  • Terapia logopedyczna
  • Warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży „Twórcze dzieciaki”
  • Warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży „Nasz wewnętrzny świat”
  • Piknik integracyjny
  • Poradnictwo indywidualne: psychologiczne i pedagogiczne
  Koordynator projektu Pani Beata Kuta. Zadanie było dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.


 • 26 września 2012 r. odbyło się zorganizowane przez nasze stowarzyszenie seminarium "Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat", czyli jakie prawa mają dzieci. Honorowy patronat nad seminarium objął Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, natomiast patronat medialny Radio Plus. Spotkanie miało miejsce w Ogólnokształcącym Liceum Językowym przy ul. Moniuszki 1 w Radomiu. Seminarium było częścią realizowanego projektu "Tworzymy świat bez przemocy". Tutaj można pobrać szczegółowy program seminarium.


 • W dniach od 20 do 24 sierpnia 2012 roku 12-stu podopiecznych Stowarzyszenia wypoczywało w Nowej Słupi w ramach projektu "Rajd po Górach Świętokrzyskich". Głównym celem było umożliwienie atrakcyjnego wypoczynku letniego dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji i kontynuacja rozwoju ich pasji turystyczno-krajoznawczych. W tym ciekawym regionie naszego kraju dzieci mogły aktywnie wypoczywać, bawić się, rozwijać tężyznę fizyczną i zamiłowania krajoznawcze. Program "Rajdu..." przewidywał pokonywanie pieszo tras turystycznych wytyczonych na terenie Parku Narodowego, pobyt w Centrum Archeologicznym w Nowej Słupi oraz inne atrakcje na świeżym powietrzu. Beneficjenci weszli Drogą Królewską na szczyt Łysej Góry (594m n.p.m.) skąd podziwiali widoki na pasmo Łysogór oraz gołoborza. Na szczycie góry zwiedzili klasztor Ojców Oblatów z relikwiami Drzewa Krzyża Świętego. Dzieci weszły również na Górę Chełmową (351m n.p.m.) gdzie znajduje się rezerwat modrzewia polskiego. W ramach realizacji zadania odbywały się również zajęcia sportowe, świetlicowe, rekreacyjne i wieczorne spotkania przy ognisku. Projekt "Rajd po Górach Świętokrzyskich" wpisuje się w cykl działań zrealizowanych dotychczas przez Stowarzyszenie mających na celu rozbudzenie zainteresowań turystyczno-krajoznawczych podopiecznych. Koordynator projektu Pani Ewa Kowalska. Projekt uzyskał dofinasowanie z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.


 • W okresie od 2 do 13 lipca 2012 roku Stowarzyszenie Słoneczny Dom organizowało Wakacyjną Akademię „Tworzymy Świat Bez Przemocy”. Akademia sfinansowana została przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji programu „Tworzymy świat bez przemocy”. W zajęciach uczestniczyło 22 dzieci z powiatu radomskiego oraz Miasta Radom. Uczestnicy byli w wieku od 6 do 14 lat. Celem organizowanej Akademii Wakacyjnej było:
  • Zdobycie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z dorosłymi i rówieśnikami
  • Uczenie różnych sposobów odreagowywania negatywnych emocji
  • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji
  • Zdobycie umiejętności rozpoznawania emocji innych osób
  oraz
  • nauka zachowań asertywnych
  • budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości
  • stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych
  • zaspokojenie potrzeby bycia ważnym
  • wzbudzanie i zaspokajanie potrzeby akceptacji dziecka
  • zaspokojenie potrzeby przynależności i bezpieczeństwa w grupie
  • kształtowanie postaw empatycznych
  • nauka nawiązywanie nieagresywnych kontaktów z innymi osobami
  • zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej oraz jej aprobaty
  • zaspokojenie potrzeb wyrażania siebie
  • zaspokojenie potrzeby aktywności społecznej
  • budowanie poczucia wspólnoty grupowej
  W trakcie letniej Akademii zorganizowaliśmy liczne atrakcje: wyjście do kina, teatru, muzeum, Centrum Zabaw, ognisko oraz konkurs plastyczny poświęcony wybitnej postaci polskiej pedagogiki Januszowi Korczakowi pt. „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Zabawa podczas Wakacyjnej Akademii była wspaniała. Mamy nadzieje na powtórkę w przyszłym roku.


 • Firma Henkel Polska Sp. z o.o. w pierwszym półroczu 2012 r. ofiarowała naszemu Stowarzyszeniu artykuły chemiczne i kosmetyki o wartości 2720 euro oraz trzy zestawy komputerowe o wartości 1000 euro. Darowizna zgodnie z wolą ofiarodawcy została przekazana na rzecz wychowanków Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Słoneczny Dom” w Radomiu. Chemia i kosmetyki stanowią bardzo znaczące wsparcie dla budżetu placówki, a komputery to główna atrakcja dla dzieci, które spędzają wakacje w domu dziecka.


 • Odpowiadając na potrzebę wielu rodzin 2 czerwca 2012 roku odbyło się coroczne spotkanie rodzin adopcyjnych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych. Głównym organizatorem spotkania był Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział Zamiejscowy w Radomiu przy ul. Mokrej 2. Stowarzyszenie Słoneczny Dom, które współpracuje z Ośrodkiem Adopcyjnym pomogło zorganizować tego dnia poczęstunek dla uczestników. W spotkaniu uczestniczyło 60 osób. Kilkugodzinne spotkanie było dobrą okazją do wsparcia rodzin oczekujących na adopcję, wymiany informacji na temat rozwoju i wychowania dzieci przez istniejące już rodziny adopcyjne, a także wzmacniania więzi nie tylko pomiędzy rodzinami, ale i pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego i wolontariuszami Stowarzyszenia Słoneczny Dom.


 • W dniu 20 maja 2012 roku 23 podopiecznych Stowarzyszenia wyjechało na wycieczkę do Warszawy. Wycieczka rozpoczęła się zwiedzaniem warszawskiego ogrodu zoologicznego, gdzie dzieci mogły zobaczyć z bliska zwierzęta ze wszystkich kontynentów. Po zwiedzeniu ZOO dzieci udały się do Teatru Lalka na spektakl „Robinson Cruzoe”. Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego i zapoznanie młodego pokolenia z bolesną historią naszego kraju. Wycieczka zapewniła uczestnikom kontakt z „żywą historią” – eksponatami, fragmentami ekspozycji w łatwej, zapadającej w pamięć formie z wykorzystaniem nowoczesnych form nauczania interaktywnego. Dzieci z zaciekawieniem słuchały przewodnika, zadawały pytania i wykazywały się dużą wiedzą z tego okresu historii Polski. Z wielkim zainteresowaniem obejrzały też film dokumentalny pt. „Miasto ruin”. Wyjazd dostarczył dzieciom wiele wrażeń i radości. Zorganizowanie wycieczki było możliwe dzięki dotacji, którą Stowarzyszenie otrzymało z Fundacji Warty i Kredyt Banku „Razem możemy więcej”. Z otrzymanej dotacji zostały zakupione bilety do kina z możliwością realizacji od czerwca do sierpnia. Wyjścia do kina na seanse 3D będą stanowiły urozmaicenie i doskonałą rozrywkę dla tych dzieci, które z różnych względów nie będą urlopowane do domów rodzinnych i wakacje spędzą w placówkach. Darowizna umożliwiła częściowe opłacenie pobytu na obozie wypoczynkowym dla 12 dzieci. Dzieci spędzą 2-tygodnie w Ośrodku Żeglarskim „Promyk” w Siemianach gm. Iława. Podczas wypoczynku, młodzież będzie miała możliwość zapoznania się z elementami żeglarstwa, aktywnego uczestnictwa w zajęciach na sprzęcie żeglarskim oraz doskonalenia nauki pływania.


 • Projekt „Tworzymy Świat Bez Przemocy” Stowarzyszenie Słoneczny Dom realizowało w okresie od maja 2012 roku do 30 października 2012 roku. Adresatami projektu byli mieszkańcy powiatu radomskiego (Gminy Jedlnia Letnisko, Gminy Kowala, Gminy Wierzbica i innych), powiatu zwoleńskiego (Gminy Kazanów, Zwolenia) oraz miasta Radomia:
  • dzieci i młodzież przebywająca w rodzinnych formach opieki zastępczej, placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo–wychowawczych, rodzinach adopcyjnych i dysfunkcyjnych rodzinach biologicznych
  • rodzice zastępczy, wychowawcy placówek opiekuńczo–wychowawczych
  • rodzice biologiczni (w tym rodzice dzieci przebywających w pieczy zastępczej)
  W ramach programu realizowane były następujące działania:
  • zajęcia terapeutyczne dla dzieci „Mój kolorowy świat”
  • Wakacyjna Akademia „Tworzymy świat bez przemocy”
  • grupa wsparcia dla młodzieży
  • grupa terapeutyczna dla dzieci po przemocy
  • punkt konsultacyjno–informacyjny dotyczący problematyki przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej
  • seminarium „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” – czyli jakie prawa mają dzieci
  Koordynator projektu Pani Monika Bednarczyk. Projekt był sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 • Program „Dopóki masz wybór” (kontynuacja programu z 2011 roku) Stowarzyszenia Słoneczny Dom zrealizowany od 15 kwietnia do 15 grudnia 2012 to miedzy innymi prowadzenie Warsztatów edukacyjno – profilaktycznych „Picie alkoholu – konieczność czy wybór” z grupą młodzieży w wieku od 13 do 18 lat w radomskich szkołach ponadgimnazjalnych. Program był realizowany podczas dwóch godzin lekcyjnych. W pierwszej części młodzież była informowana o zagrożeniach, jakie niesie ze sobą picie alkoholu, o uzależnieniu od alkoholu. Prowadzący za pomocą środków audio - wizualnych (tekst niepijącego alkoholika z płyty kompaktowej, prezentacja multimedialna na temat picia alkoholu przez młodych ludzi, prawdy i mity o alkoholu, uzależnieniu) przybliżał słuchaczom tematykę profilaktyki alkoholowej. Druga część poświęcona była skutkom, jakie niesie ze sobą picie alkoholu przez kobiety w czasie ciąży. Prowadzący za pomocą prezentacji multimedialnej na temat Płodowego Zespołu Alkoholowego „FAS”, przybliżał młodzieży istotę tego zaburzenia. Prezentowany był film pt. „Wieczne dziecko” pokazujący, jakie skutki u dzieci powoduje picie alkoholu przez kobiety w ciąży. Po filmie był czas na dyskusję i odpowiedzi na pytania. Po zajęciach uczestnicy mieli możliwość zaopatrzyć się w ulotki: „Dopóki masz wybór” - druk i projekt własny; „Ciąża bez alkoholu”, „My nie pijemy”- wydawnictwo PARPA; „Posłanie do nastolatków – czyli jak stwierdzić kiedy picie staje się problemem” - wydawnictwo Fundacja BSK AA w Polsce. Całość zajęć była realizowana przez specjalistów zawodowo pracujących z młodzieżą i osobami uzależnionymi od alkoholu (terapeutów, pedagogów, psychologów). Koordynator projektu Pani Monika Bednarczyk. Realizacja programu sfinansowana została ze środków Gminy Miasta Radom.


 • 20 marca 2012 roku zakończyło się głosowanie Internatów w konkursie Dobre Praktyki 2011 ogłoszonym przez Prezydenta miasta Radomia. W głosowaniu zajęliśmy drugie miejsce otrzymując od internautów 64531 głosów (zwycięzca uzyskał 80182 głosy). Bardzo dziękujemy za tak licznie oddane na nas głosy. Uzyskane poparcie dodatkowo nas motywuje do jeszcze większego wysiłku w niesieniu pomocy dzieciom. Z pełnymi wynikami głosowania można było zapoznać się na stronie internetowej miasta Radomia.


 • 20 marca 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie członków naszego stowarzyszenia.


 • Nasze stowarzyszenie wystartowało w konkursie Dobre Praktyki 2011 ogłoszonym przez Prezydenta miasta Radomia. Konkurs miał na celu wyłonienie, spośród zgłoszonych organizacji pozarządowych, najlepszych podmiotów realizujących przedsięwzięcia oryginalne i nowatorskie. Głosować mozna było na stronie internetowej miasta Radomia. Głosowanie trwało do 20 marca 2012 roku.


 • W styczniu 2012 r., za przekazane przez pana Prezydenta Andrzeja Kosztowniaka pieniądze, Stowarzyszenie zorganizowało dla podopiecznych ferie zimowe. Wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Słoneczny Dom” uczestniczyli w zajęciach integracyjno–profilaktycznych, które miały na celu m.in. podniesienie ich kompetencji intrapsychicznych i społecznych oraz wyposażenie w wiedzę na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem substancji psychoaktywnych. Głównymi atrakcjami były wyjścia na lodowisko, basen, do Centrum Wspinaczkowego Grota, na kręgielnię, do kina i pizzerii. W zajęciach tych uczestniczyło 20 dzieci. Wychowankowie placówek rodzinnych i rodzin zastępczych podczas ferii uczestniczyli w zajęciach edukacyjno – terapeutycznych, na których zdobywali nowe umiejętności pozwalające na optymalne funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Prowadzone były także dla nich zajęcia sportowe, plastyczne, wokalne i świetlicowe. Ogromną radość sprawiło dzieciom wyjście do kina i Hula-Parku. W zajęciach uczestniczyło 60 dzieci. Tak zorganizowane ferie dostarczyły dzieciom wielu pozytywnych przeżyć oraz umożliwiły im atrakcyjnie i twórczo spędzić czas wolny.


 • Wypełnimy Twój PIT - bezpłatną pomoc w rozliczeniu zeznań podatkowych za 2011 rok realizowaliśmy w siedzibie naszego Stowarzyszenia przy ul. Kolberga 19 w Radomiu. W imieniu podopiecznych gorąco zachęcaliśmy do przekazywania na rzecz naszego Stowarzyszenia 1% podatku (w zeznaniu podatkowym należało wpisać nr KRS 0000294433).


 • 11 stycznia 2012 roku Prezydent miasta Radomia Pan Andrzej Kosztowniak przekazał przedstawicielom naszego stowarzyszenia Pani Monice Bednarczyk oraz Pani Ewie Drelewskiej czek na kwotę 5590 zł (tylko 5 i pół tysiąca a nie 5 milionów złotych jak podały niektóre serwisy informacyjne) - kwotę uzyskaną z licytacji bombek i gadżetów w ramach akcji charytatywnej "Przyjaciele Dzieciom" – Malowanie Bombek.


 • "Przyjaciele Dzieciom" – Malowanie Bombek, to akcja charytatywna która odbyła się pod patronatem Prezydenta miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka. Akcja opiera się na malowaniu bombek przez znanych Radomian i przyjaciół naszego Miasta. Następnie bombki są publicznie licytowane, a uzyskane w ten sposób fundusze przekazywane na cele społeczne. Stowarzyszenie spotkał ogromny zaszczyt, ponieważ w tej edycji zgromadzone pieniądze zostaną (były) przekazane na rzecz naszych podopiecznych i wspomogą zajęcia terapeutyczno–edukacyjne dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych, w okresie zbliżających się ferii zimowych. Dekorowanie świątecznych bombek odbyło się 4 grudnia 2011 roku w siedzibie Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Licytacja została przeprowadzona 17 grudnia 2011 roku, w przerwie Koncertu Gwiazdkowego "Cały ten Jazz" z udziałem Jarosława Śmietany z zespołem, Wiesława Pieregorólki i Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Sali Koncertowej oraz 18 grudnia 2011 roku podczas Gwiazdki na Deptaku.


 • Klub Miłośników Samochodów Terenowych 4X4 Radom, z myślą o podopiecznych Stowarzyszenia, już po raz drugi przyłączył się do Ogólnopolskiej Terenowej Integracji "Dla Choinki". Jest to akcja charytatywna środowiska off-road w całej Polsce. W ciągu jednego dnia, w całym kraju odbywają się imprezy terenowe. Ich celem jest zbiórka środków na wspieranie domów dziecka, domów opieki społecznej lub domów samotnej matki. W Radomiu jazda terenowa odbyła się w sobotę 3 grudnia 2011r. na torze „Koniówka”. Celem imprezy była zbiórka funduszy na prezenty dla podopiecznych Stowarzyszenia - dzieci z Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” z Radomia. Główną atrakcją dla dzieci był przejazd samochodami trasą turystyczną oraz wizyta na strzelnicy. 16 grudnia 2011r. przedstawiciele KMST 4X4 odwiedzili Placówkę Wielofunkcyjną przy ul. Kolberga w radomiu i przekazali prezenty pod choinkę, które zostały zakupione ze środków zebranych podczas OTI 2011. Na ręce Pani Ewy Drelewskiej, dyrektora Placówki, przekazano m.in. zmywarkę, trzy mini wieże Sony, trochę sprzętu AGD, sprzęt i zabawki sportowe oraz gry komputerowe. Prezenty wywołały szeroki uśmiech na twarzach dzieci. Dziękujemy!


 • 16 listopada 2011 roku odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków naszego stowarzyszenia.


 • Stowarzyszenie Słoneczny Dom wraz z Partnerami: Ośrodkiem Adopcyjno–Opiekuńczym i Placówką Wielofunkcyjną „Słoneczny Dom” poszukiwało sponsorów do zorganizowania Akcji Mikołaj dla dzieci będących podopiecznymi Stowarzyszenia. Wszystkich chętnych prosilismy o kontakt telefoniczny lub e-mail.


 • 20 września 2011 roku odbyła się zorganizowana przez nasze Stowarzyszenie oraz Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Radomiu konferencja „DOPÓKI MASZ WYBÓR” poświęcona problematyce profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Celem konferencji było rozpropagowanie potrzeby realizacji działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień oraz poznanie dobrych praktyk z zakresu działań profilaktycznych w Radomiu i okolicach. Konferencja skierowana była do: młodzieży, studentów, przedstawicieli świata nauki i praktyków: psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, pedagogów, kuratorów, wszystkich zainteresowanych profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie i zainteresowanie.


 • Od 19 września do 31 grudnia 2011 roku zrealizowaliśmy zadanie „Podróże z uśmiechem”, które przewidywało zorganizowanie dla 20 dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia, pieszych rajdów turystyczno–krajoznawczych w okolicy Radomia. Zadanie miało na celu umożliwienie atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego, rozbudzenie świadomości narodowej i pielęgnowanie polskości wśród dzieci i młodzieży poprzez poznanie miejsc pamięci narodowej w najbliższej okolicy Radomia. Projekt zakładał zorganizowanie 3 rajdów:
  1. Radom – Pionki – Augustów – Królewskie Źródła – Augustów – Pionki – Radom
  2. Radom – Firlej – Las Kapturski – Rynek Radomia
  3. Radom – Rajec Poduchowny – Siczki – Jedlnia Letnisko – Zadobrze – Lesiów – Radom
  Dla uczestników rajdów przewidziano dodatkowe atrakcje typu kino i kręgielnia. Zadanie było dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.


 • We wrześniu i w październiku 2011 roku Stowarzyszenie zrealiowało projekt „Jak drzewiej bywało”. Jego uczestnikami byli wychowankowie Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” w Radomiu. Projekt obejmował:
  • zwiedzanie i udział dzieci w Festiwalu Ziemniaka na terenie Muzeum Wsi Radomskiej
  • wycieczkę do Muzeum Oskara Kolberga w Przysusze
  • wycieczkę do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni
  • W Tokarni beneficjenci wzieli udział w zajęciach interaktywnych na temat:
   • jak żyły dzieci na dawnej wsi ?
   • dawne gry i zabawy ludowe
  Głównym celem zadania było przybliżenie młodemu pokoleniu, całkiem im obcych, zwyczajów, obrzędów i wierzeń oraz zapoznanie z kulturą artystyczną (literaturą, muzyką, tańcem) i materialną mieszkańców wsi. Beneficjenci poznali również postać Oskara Kolberga, słynnego etnografa i jednocześnie patrona ulicy, przy której ma swoją siedzibę Stowarzyszenie oraz Placówka Wielofunkcyjna „Słoneczny Dom”, w której przebywa część podopiecznych organizacji. Projekt był dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.


 • Projekt „Dopóki masz wybór” był realizowany w miesiącach lipiec – październik 2011r. podzielony był na 2 części. Pierwsza część to działania edukacyjno–profilaktyczne z grupą młodzieży przebywającą w placówkach opiekuńczo–wychowawczych. Została dla nich stworzona grupa terapeutyczna oraz grupa wsparcia, a także uczestniczyli w warsztatach rozwoju osobistego. Druga część projektu to prelekcje profilaktyczne pt. „Picie alkoholu – konieczność czy wybór” przeprowadzone w szkołach średnich i wyższych na terenie Radomia. W czasie trwania projektu osoby potrzebujące mogły skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga i terapeuty uzależnień. Specjaliści mieli swoje dyżury w Ośrodku Adopcyjno–Opiekuńczym w Radomiu. We wrześniu zorganizowana została konferencja „Dopóki masz wybór” poświęcona problematyce uzależnień wśród młodzieży. Zadanie dofinansowane zostało przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.


 • Działaniem w ramach projektu „Odkrywać w sobie to co nieznane” realizowanym od sierpnia 2011 roku do maja 2012 roku były warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży przebywających w niespokrewnionych rodzinach zastępczych, zawodowych rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka z terenu Radomia. Doskonaliły one umiejętności społeczne dzieci a jednocześnie pełniły funkcję terapeutyczną dla dzieci po przejściach. Na zajęciach wykorzystywano psychodramę, arteterapię, muzykoterapię i choreoterapię. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie na realizację tego projektu z Fundacji Świętego Mikołaja.
      Fundacja Świętego Mikołaja


 • Od lipca do grudnia 2011 roku Stowarzyszenie zaproponowało swoim podopiecznym udział w różnorodnych zajęciach w ramach projektu „Uwierz w siebie”. Dzieci mogły skorzystać z:
  • warsztatów terapeutycznych „Twórcze chwile”
  • grupy terapeutycznej dla dzieci z deficytami z zakresie umiejętności społecznych
  • grupy profilaktyczno–terapeutycznej „Jestem, czuję...”
  • grupy wsparcia dla młodzieży z placówek opiekuńczo–wychowawczych
  • warsztatów rozwoju osobistego
  • Grupy profilaktyczno–edukacyjnej „W drodze ku dorosłości”
  • zajęć grupowych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi prowadzonych w oparciu o bajkoterapię
  W tym samym okresie rodziny wymagające wsparcia mogły skorzystać w Ośrodku Adopcyjno–Opiekuńczym w Radomiu z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i porad terapeuty uzależnień. Zadanie uzyskało wsparcie finansowe Wojewody Mazowieckiego.


 • Od lipca do października 2011 roku zrealizowany został projekt „Uwierz w siebie i nie daj się wykluczyć”. W ramach projektu prowadzone były:
  • grupa edukacyjna dla „młodocianych mam”, na której nieletnie matki zdobywały podstawową wiedzę z pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej dziecka, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka wychowywanego poza rodziną naturalną
  • grupa edukacyjna „Świat jest kolorowy”. Jej uczestnikami byli wychowankowie Placówki Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” w Radomiu, którzy mogli skorzystać z zajęć komputerowych, wyjść do kina, teatru, kręgielni i muzeum.
  • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców „Rodzina na Medal”
  • warsztaty dla rodziców „Zespół FAS, diagnoza i metody terapii dzieci”, które zostały przeprowadzone w Kowali, Wierzbicy i Zwoleniu
  • grupa terapeutyczna dla kobiet współuzależnionych i pierwszy kontakt dla osób uzależnionych od alkoholu zrealizowana na terenie gminy Kowala
  • warsztaty profilaktyczne „Nie damy się wykluczyć’, czyli cykl zajęć dla dzieci i młodzieży doskonalących ich umiejętności społeczne
  • poradnictwo specjalistyczne, w czasie trwania projektu rodzice i dzieci mogły skorzystać nieodpłatnie z porad psychologa i pedagoga.
  Dotację na przeprowadzenie projektu otrzymaliśmy z Samorządu Województwa Mazowieckiego.


 • Nasze Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 2500 zł na zakup komputera. Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty mogli zapoznać się ze specyfikacją sprzętu. Oferty można było dostarczyć osobiście do naszej siedziby, listownie lub pocztą elektroniczną. Termin składania ofert upłynął 14 października 2011 roku o godzinie 14:00.
  Wybrana została oferta firmy COMTRONIK z Radomia.


 • W dniach od 8 do 21 sierpnia 2011 roku 15–stu podopiecznych Stowarzyszenia Słoneczny Dom, przebywało na kolonii w Międzynarodowym Ośrodku Integracji Młodzieży „Pilica” w Kurnędzu w woj. łódzkim. Ośrodek, w którym mieszkali, położony jest w lesie w otulinie Sulejowskiego Parku Narodowego, w zakolu rzeki Pilicy. Młodzież zwiedziła najbliższą okolicę oraz Sulejów podczas pieszych i rowerowych wycieczek krajoznawczych. Program kolonii przewidywał różnorodne zajęcia artystyczne, rozrywkowe, gry terenowe, świetlicowe i sportowe oraz wypoczynek nad wodą. W ramach realizacji projektu przewidziany był cykl spotkań socjoterapeutycznych prowadzonych przez opiekunów, na których młodzież zdobywała nowe kompetencje osobowościowe. Wieczory upływały przy ognisku lub na zabawach tanecznych. Na realizację projektu „Wakacje nad Pilicą” Stowarzyszenie Słoneczny Dom uzyskało wsparcie od Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz darczyńców: Pana Adama Jezierskiego - Wydawnictwo Prasowe „Anonse” i Pana Andrzeja Stanikowskiego - ITM POLAND Sp. z o.o.


 • W dniu 04.06.2011 roku zorganizowaliśmy wycieczkę z okazji Dnia Dziecka do Krakowa i Wieliczki. Otrzymaliśmy pieniądze na ten cel z Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu grantowego „Bank dziecięcych uśmiechów”. Uczestnikami wycieczki było 28 podopiecznych Stowarzyszenia. Są to dzieci przebywające w Placówce Wielofunkcyjnej „Słoneczny Dom” w Radomiu, pogotowiach rodzinnych oraz rodzinach zastępczych. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu i Rynku Starego Miasta w Krakowie oraz kopalni soli w Wieliczce. Wyjazd stworzył okazję do poznania dorobku kulturowego miasta i jego zasług dla rozwoju całego kraju oraz był uświetnieniem obchodów Dnia Dziecka.


 • W kwietniu 2011 roku nasze Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Umożliwia to przekazywanie, przez ludzi Dobrego Serca, datków przy okazji rozliczenia rocznego podatku dochodowego (1% podatku). Każda złotówka jest dla nas ważna, gdyż nasz budżet jest bardzo skromny.


 • W styczniu 2011 roku Stowarzyszenie dofinansowało kurs dla kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży, w którym uczestniczyli pracownicy Placówki Wielofunkcyjnej "Słoneczny Dom”. Zdobyte kwalifikacje będą przydatne w realizacji projektów dotyczących organizacji różnych form wypoczynku dla podopiecznych Stowarzyszenia. Koszt dofinansowania wyniósł ok. 300 zł i został pokryty z własnych zasobów.


 • Powrót do aktualności.


* Każda bezinteresowna pomoc niesie ze sobą tylko dobro, a nasz cel - POPRAWA LOSU DZIECI - niech będzie naszym wspólnym celem *